1ο Πρακτικό Εποπτικού Συμβουλίου 11-3-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o/11.03.2015
Στην Αθήνα σήμερα 11 Μαρτίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το  Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. με  θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
1.Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του  2014.
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα .
Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη.
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση .
 
                          ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο  ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ.  74/2011, έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2014  και διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.
Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
 
 
                                                                    Αθήνα, 11 Μαρτίου 2015
 
 
 
 
    Ο  Πρόεδρος                                          Ο   Αντιπρόεδρος
                                     
 Κόκκινος Χαράλαμπος                          Μαρκόπουλος   θεόδωρος                       
                                                           
 
 
                                                                    Ο    Γραμματέας
                                                                Γαλιατσάτος Σπυρίδων
                                                               
 
                                                                         Τα μέλη
 
                                                                    Φιλίππου Πέτρος
 
 
                                                                    Ψαθάς Βασίλειος