ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  15  Τ.Κ.  115 26    ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ  2132144716-2132144720  • FAX  2107468721• enae  @  otenet.gr
 
                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο/04.12.2018
 
Στην Αθήνα σήμερα 4 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. όπως προβλέπεται από το Π.Δ.74/2011 άρθρο 22 και όπως αυτό συγκροτήθηκε με το από 22.10.2014 πρακτικό εκλογής  με  θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Ειδική έκθεση επί του απολογισμού οικονομικής διαχείρισης 2017. 
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα .
Παρόντα ήταν  όλα τα μέλη.
Στη συνέχεια το Εποπτικό Συμβούλιο αφού διαπιστώθηκε η απαρτία  συνέταξε την ακόλουθη έκθεση:
 
                             ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017
 
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ΦΕΚ Α181/22.08.2011) το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε., συντάσσει εκθέσεις προς Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και τον Υπουργό Εσωτερικών που ασκεί τον τελικό έλεγχο και αποφαίνεται επ’ αυτού .
Επίσης, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υποχρεούται από τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, να τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ. Β. Σ., να συντάσσει Ισολογισμό στο τέλος κάθε  χρήσης και να υποβάλλει τις δηλώσεις που  επιβάλλουν οι ισχύοντες φορολογικοί νόμοι .
Στην παρούσα ειδική έκθεση επί του απολογισμού χρήσεως 2017,  περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση των μεγεθών του Ισολογισμού καθώς και οι παρατηρήσεις του Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με τους προβλεπόμενους ελέγχους στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.

Τα έσοδα της ΕΝ.Π.Ε. το διαχειριστικό έτος 2017 ανήλθαν στα 1.015.306,30 ευρώ και προήλθαν κυρίως από την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.  Τα έξοδα της ΕΝ.Π.Ε. ανήλθαν στο ποσό των 722.699,92 ευρώ και δαπανήθηκαν κυρίως σε δράσεις της ΕΝ.Π.Ε. Το πλεόνασμα για την χρήση 2017 ανήλθε στα 292.606,38 ευρώ. Το συσσωρεμένο πλεόνασμα στο τέλος του 2017 ανέρχεται στα 4.011.079,90 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.948.185,80 ευρώ είναι ταμειακά διαθέσιμα.

Το Εποπτικό Συμβούλιο κατά την  διάρκεια του 2017  ασκούσε   τον προβλεπόμενο έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.  και υπέβαλλε τις εκθέσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο από το οποίο δεν εκφράστηκαν παρατηρήσεις. Κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε η νομιμότητα των πράξεων  στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. Όλες οι εγγραφές στα βιβλία  προήλθαν από νόμιμα παραστατικά και σε εκτέλεση των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμοθετημένων Οργάνων Διοίκησης. Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 και τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.  
Επίσης το Εποπτικό Συμβούλιο διενήργησε έλεγχο στις υποβληθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό χρήσης 2017  και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και απεικονίζουν επακριβώς την οικονομική κατάσταση της ΕΝ.Π.Ε. κατά την 31/12/2017.
                                                                      
                                                                               Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018
   
       Ο  Πρόεδρος                                                Ο   Αντιπρόεδρος
                                     
 Κόκκινος Χαράλαμπος                                        Mαρκόπουλος Θεόδωρος  
                            
                                                      
                                                                         Ο   Γραμματέας
                                                      
                                                                      Γαλιατσάτος Σπυρίδων
                                                              
                                                                               Τα μέλη
 
                                                                         Φιλίππου Πέτρος
 
                                                                          Ψαθάς Βασίλειος