ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5o/09.12.2014
 
Στην Αθήνα σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το  Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. με  θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων μηνός Οκτωβρίου 2014.
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα .
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Ψαθάς Βασίλειος.
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση .
 
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο  ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ.  74/2011, έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν το μήνα Οκτώβριο του 2014  και διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.
Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
 
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2014
 
Ο  Πρόεδρος                                            O Αντιπρόεδρος
                                    
 Κόκκινος Χαράλαμπος                          Μαρκόπουλος Θεόδωρος                         
                                                         
O    Γραμματέας
Γαλιατσάτος Σπυρίδων
 
Το μέλος
 
Φιλίππου Πέτρος