ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2o/22.04.2016
 
Στην Αθήνα σήμερα 22 Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε., με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
1.Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του  2015.
2. Σύνταξη Ειδικής Έκθεσης επί του απολογισμού οικονομικού έτους 2015.               
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα .
Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.
                                       
Θέμα 1ο
Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του  2015
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση .
 
 
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο  ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ.  74/2011, έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο  του 2015  και διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.
 
Θέμα 2ο
Σύνταξη Ειδικής Έκθεσης επί του απολογισμού οικονομικού έτους 2015.        
 
Στη συνέχεια το Εποπτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τουτο Α.Π.:/.201έγγραφο Προέδρου ΕΝ.Π.Ε. συνέταξε την ακόλουθη έκθεση:
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015
 
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ΦΕΚ Α181/22.08.2011) το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε., συντάσσει εκθέσεις προς Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και τον Υπουργό Εσωτερικών που ασκεί τον τελικό έλεγχο και αποφαίνεται επ' αυτού .
Επίσης, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υποχρεούται από τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, να τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ. Β. Σ., να συντάσσει Ισολογισμό στο τέλος κάθε  χρήσης και να υποβάλλει τις δηλώσεις που  επιβάλλουν οι ισχύοντες φορολογικοί νόμοι .
Στην παρούσα ειδική έκθεση επί του απολογισμού χρήσεως 2015,  περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση των μεγεθών του Ισολογισμού καθώς και οι παρατηρήσεις του Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με τους προβλεπόμενους ελέγχους στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.
Τα έσοδα της ΕΝ.Π.Ε. το διαχειριστικό έτος 2015 ανήλθαν στα1.012.653,63ευρώ και προήλθαν κυρίως από την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.  Τα έξοδα της ΕΝ.Π.Ε.  ανήλθαν στο ποσό των474.374,50  ευρώ  και δαπανήθηκαν κυρίως σε δράσεις της ΕΝ.Π.Ε.  Το πλεόνασμα για την χρήση 2015 ανήλθε στα538.279,13ευρώ τα δε ταμειακά διαθέσιμα της 31/12/2015 στο ποσό των3.305.556,14ευρώ.
Το Εποπτικό Συμβούλιο κατά την  διάρκεια του 2015  ασκούσε   τον προβλεπόμενο έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.  και υπέβαλλε τις εκθέσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο από το οποίο δεν εκφράστηκαν παρατηρήσεις. Κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε η νομιμότητα των πράξεων  στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. Όλες οι εγγραφές στα βιβλία  προήλθαν από νόμιμα παραστατικά και σε εκτέλεση των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμοθετημένων Οργάνων Διοίκησης. Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 και τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.  
Επίσης το Εποπτικό Συμβούλιο διενήργησε έλεγχο στις υποβληθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό χρήσης 2015  και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και απεικονίζουν επακριβώς την οικονομική κατάσταση της ΕΝ.Π.Ε. κατά την 31/12/2015.
                                                                                 
Μετά τη σύνταξη της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και της Ειδικής Έκθεσης επί του Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2015, υπογράφηκε το πρακτικό. Μην έχοντας άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
 
 
                                                                    Αθήνα, 22 Απριλίου 2016
 
 
 
 
    Ο  Πρόεδρος                                          Ο   Αντιπρόεδρος
                                      
 Κόκκινος Χαράλαμπος                       Μαρκόπουλος Θεόδωος                              
                                                             
                                                                     Ο   Γραμματέας
                                                                Γαλιατσάτος Σπυρίδων
                                                              
 
                                                                         Τα μέλη
 
                                                                    Φιλίππου Πέτρος
 
 
                                                                    Ψαθάς Βασίλειος