ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο/10.10.2016
 
Στην Αθήνα σήμερα 10 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. όπως προβλέπεται από το Π.Δ.74/2011 άρθρο 22 και όπως αυτό συγκροτήθηκε με το από 31.10.2011 πρακτικό εκλογής  με  θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ειδική έκθεση επί του απολογισμού οικονομικής διαχείρισης 2015. 
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα.
Παρόντες ήταν ο κ. Κόκκινος Χαράλαμπος και ο κ. Φιλίππου Πέτρος.
Απουσίαζαν από τη συνεδρίαση ο κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, ο κ. Γαλιατσάτος Σπυρίδων και ο κ. Ψαθάς Βασίλειος.
Μην έχοντας απαρτία λύθηκε η συνεδρίαση και αποφασίστηκε να γίνει εκ νέου συνεδρίαση την 17η Οκτωβρίου 2016.
 
             
                                                                               Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
 
 
 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
 
 
 
                                                      ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
 
 
 
                                                          ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
 
 
 
                                                          ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ