ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο/19.12.2016
Στην Αθήνα σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε., με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
1.Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του  2016.
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.
Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση .
 
                               ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Εποπτικό Συμβούλιο  ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ.  74/2011, έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο  του 2016.  Διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.
Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
 
 
                                                                    Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
 
 
 
 
    Ο  Πρόεδρος                                     Ο   Αντιπρόεδρος
                                     
 Κόκκινος Χαράλαμπος                          Μαρκόπουλος Θεόδωρος                              
                                                           
                                                            Ο   Γραμματέας
                                                       
 Γαλιατσάτος Σπυρίδων
                                                              
 
                                                                  Τα μέλη
 
                                                             Φιλίππου Πέτρος