ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο/23.02.2017
 
Στην Αθήνα σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε., με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
1.Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του  2016.
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα.
Παρόντες ήσαν ο κ. Κόκκινος και ο κ. Φιλίππου. Τα υπόλοιπα μέλη δεν κατέστη δυνατόν να παραβρεθούν λόγω εκτάκτων συνθηκών και υπηρεσιακών τους αναγκών που προέκυψαν.
Μην έχοντας απαρτία λύθηκε η συνεδρίαση.
 
 
 
                                                                    Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017
 
 
 
 
    Ο  Πρόεδρος                                                    Τα μέλη
                                     
 Κόκκινος Χαράλαμπος                                        Φιλίππου Πέτρος