ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο/02.03.2017
 
Στην Αθήνα σήμερα 2 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε., με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
1.Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του  2016.
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.
Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση .
 
                               ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο  ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ.  74/2011, έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του  2016.
Διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.
Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
 
 
                                                                    Αθήνα, 2 Μαρτίου 2017
 
 
 
 
    Ο  Πρόεδρος                                      Ο   Αντιπρόεδρος
                                     
 Κόκκινος Χαράλαμπος                           Μαρκόπουλος Θεόδωρος                              
                                                           
 
 
                                                            Ο   Γραμματέας
                                                         Γαλιατσάτος Σπυρίδων
                                                              
 
                                                                  Τα μέλη
 
                                                             Φιλίππου Πέτρος
 
 
                                                              Ψαθάς Βασίλειος