Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας καταρτίζεται στο τέλος κάθε έτους για το επόμενο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 9 και 12 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,           
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 «Ένωση Περιφερειών Ελλάδας» (ΦΕΚ Α 181/2011),
  3. Την από 26-11-2015 Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΝ.Π.Ε. προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με θέμα τον Προϋπολογισμό της ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2016 .