Η Πράξη

Το Γραφείo Δικτύωσης - Προώθησης της Ισότητας των Φύλων συστάθηκε στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».
Η Πράξη έχει ως σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της πρωτοβάθμιας και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
Κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο υλοποιείται η Πράξη, τελικός δικαιούχος της οποίας είναι η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., είναι η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.). Για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων της Πράξης έχει συγκροτηθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων των προαναφερθέντων φορέων 4μελής Ομάδα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εποπτείας της Πράξης (Ο.Σ.Σ.Ε.). Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) είναι η Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κα Φωτεινή Βρύνα.


Σκοπός και στόχοι

Σκοπός
Η προαγωγή της ίσης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στους θεσμούς της δημοκρατίας, με τελικό στόχο την προώθηση και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

Στόχοι

 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η προώθηση των θεμάτων ισότητας των φύλων.
 • Παροχή υποστήριξης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ισότητας των φύλων.
 • Προώθηση της δικτύωσης των αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τους.
 • Ενδυνάμωση των αιρετών γυναικών ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις την ανάληψη ρόλων στην τοπική και την περιφερειακή διοίκηση.
  Πληθυσμός-στόχος
 • Γυναίκες, αιρετές και υποψήφιες αιρετές, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
 • Φορείς της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Δράσεις

 • Ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση μητρώου εκλεγμένων γυναικών
 • Έρευνα και καταγραφή των αναγκών των γυναικών σχετικά με το αντικείμενο του Έργου
 • Καταγραφή των υφιστάμενων υπηρεσιών,  εξειδικευμένων κέντρων, φορέων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας των φύλων
 • Δημιουργία και διαχείριση Αρχείου Τεκμηρίωσης
 • Διαχείριση του portal www.airetes.gr  (λειτουργία help-desk, ανάρτηση ενημερωτικού υλικού, στοιχείων για την πορεία του Έργου)
 • Καταγραφή, ανάδειξη και διάχυση καλών πρακτικών -εθνικών και διεθνών- εφαρμογής πολιτικών ισότητας
 • Ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών με αιρετές και υποψήφιες αιρετές στους φορείς της αυτοδιοίκησης αλλά και με εξειδικευμένα κέντρα, φορείς και οργανώσεις
 • Ενημέρωση των γυναικών για δράσεις των Γραφείων Ισότητας, της ΓΓΙΦ και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας των φύλων (σεμινάρια, ημερίδες, συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, ερευνών κ.ά.)
 • Διοργάνωση συναντήσεων ανταλλαγής εμπειρίας και γνωριμίας
 • Αποστολή newsletter και «θεματικών φακέλων»

Θεματικά πεδία πληροφόρησης

Το σύνολο των θεματικών πεδίων που άπτονται της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των φύλων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Νομοθετικό έργο
 • Πολιτικές Ισότητας (Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013, ΓΓΙΦ· Ν. 3852/2010)
 • Εργασία και απασχόληση
 • Έμφυλη βία (ενδοοικογενειακή βία, διακίνηση και εμπορία ανθρώπων)
 • Γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ)
 • Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Τρόπος παροχής υπηρεσιών

 • Άμεσα
 • Με εκ νέου επικοινωνία, κατόπιν διερεύνησης του αιτήματος/ερώτησης
 • Με παραπομπή στους αρμόδιους φορείς