ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1ο - 18-3-2014

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                                                              
                                                                              
                                                                                                                                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o/.18.03.2014
Στην Αθήνα σήμερα 18 Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το  Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. με  θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013.
Σύνταξη ειδικής έκθεσης επί του απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2013.
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα .
Χρέη ειδικού γραμματέα  άσκησε η κα. Κυριακάκη .
Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση .
 
                         EΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 Το Εποπτικό Συμβούλιο  ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ.  74/2011 , έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2013  και διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.
Στη συνέχεια το Εποπτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το Α.Π.:326/17.03.2014 έγγραφο Προέδρου ΕΝ.Π.Ε. συνέταξε την ακόλουθη έκθεση επί του απολογισμού:
 
           ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
                                         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ΦΕΚ Α181/22.08.2011) το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε., συντάσσει εκθέσεις προς Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και τον Υπουργό Εσωτερικών που ασκεί τον τελικό έλεγχο και αποφαίνεται επ' αυτού .
Επίσης ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υποχρεούται από τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, να τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ. Β. Σ., να συντάσσει Ισολογισμό στο τέλος κάθε  χρήσης και να υποβάλλει τις δηλώσεις που  επιβάλλουν οι ισχύοντες φορολογικοί νόμοι .
Στη παρούσα ειδική έκθεση επί του απολογισμού χρήσεως 2013  περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση των μεγεθών του Ισολογισμού καθώς και οι παρατηρήσεις του Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με τους προβλεπόμενους ελέγχους στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.
Τα έσοδα της ΕΝ.Π.Ε.  το διαχειριστικό έτος 2013 ανήλθαν στα1.062.136,84ευρώ και προήλθαν κυρίως από την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Τα έξοδα της ΕΝ.Π.Ε.  ανήλθαν στο ποσό των731.083,77  ευρώ  και δαπανήθηκαν κυρίως σε δράσεις της ΕΝ.Π.Ε.. Το πλεόνασμα για την χρήση 2013 ανήλθε στα331.053,07ευρώ. Το συσσωρεμένο πλεόνασμα στο τέλος του 2013 ανέρχεται στα2.419.710,63ευρώ εκ των οποίων τα2.326.620,55ευρώ είναι ταμειακά διαθέσιμα. Τα δε υπόλοιπα93.090,08ευρώ είναι διαφορά μεταξύ απαιτήσεων-συμμετοχών-αναπόσβεστων παγίων μείον υποχρεώσεις.
Το Εποπτικό Συμβούλιο κατά την  διάρκεια του 2013  ασκούσε   τον προβλεπόμενο έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.  και υπέβαλλε τις εκθέσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο από το οποίο δεν εκφράστηκαν παρατηρήσεις. Κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε η νομιμότητα των πράξεων  στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. Όλες οι εγγραφές στα βιβλία  προήλθαν από νόμιμα παραστατικά και σε εκτέλεση των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμοθετημένων Οργάνων Διοίκησης. Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 και τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.  
Επίσης το Εποπτικό Συμβούλιο διενήργησε έλεγχο στις υποβληθείσες  από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό χρήσης 2013  και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και απεικονίζουν επακριβώς την οικονομική κατάσταση της ΕΝ.Π.Ε. κατά την 31.12.22013.
Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
                                                           
                                                                        Αθήνα 18 Μαρτίου 2014
 
 
Ο Πρόεδρος                                                Τα μέλη
 
Καραλίδης Φώτης                                        Γαζή Παναγιώτα
                                                           
                                                                Μπάρδας Κων/νος
 
                                                                Σπυρίδων Σπύρος
 
                                                                Χατζηδιάκος Φώτης

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26-8-2013

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  15  Τ.Κ.  115 26    ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ  2132144716-2132144720  · FAX  2107468721· Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4o/26.08.13
Στην Αθήνα σήμερα 26 Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το  Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. με  θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
1.  Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2013.
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα .
Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη .
Χρέη ειδικού γραμματέα  άσκησε η κα. Κυριακάκη .
Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση .
 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 
 Το Εποπτικό Συμβούλιο  ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ.  74/2011 , έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2013  και διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.
 
Παρατήρησε όμως, ό,τι το ποσό της επιχορήγησης προς την ΕΝ.Π.Ε. για την κάλυψη των αναγκών της, δίδεται με έκτακτες  αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και όχι με τακτικό τρόπο (μηνιαίες καταβολές-δωδεκατημόρια και ως ποσοστό επί των Κ.Α.Π. των Περιφερειών) όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του αρθ. 260 § 5 και 7 το Ν.3852/10.(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
 
 
                                                                    Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013
 
 
 
 
    Ο  Πρόεδρος                                             Αντιπρόεδρος
                                     
 Καραλίδης Φώτης                                       Γαζή Παναγιώτα                              
                                                            
 
 
                                                                        Γραμματέας
                                                                    Μπάρδας Κων/νος
                                                               
 
                                                                         Τα μέλη
 
                                                                    Σπυρίδων Σπύρος
 
 
                                                                    Χατζηδιάκος Φώτης

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14.06.2013

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 2132144716-2132144720 · FAX 2107468721· enpe @ otenet.gr
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3o/14.06.13
Στην Αθήνα σήμερα 14 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε., με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2013. Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα .
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Σπυρίδων Σπύρος .
Χρέη ειδικού γραμματέα άσκησε η κα. Κυριακάκη .
Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση .
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ. 74/2011 , έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2013 και διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος Καραλίδης Φώτης
Αντιπρόεδρος Γαζή Παναγιώτα
Γραμματέας Μπάρδας Κων/νος
Τα μέλη Χατζηδιάκος Φώτης