Η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Περιφερειών συναρτάται άμεσα με την απόδοση σε αυτές των πόρων που δικαιούνται από την Κεντρική Κυβέρνηση. Πόροι που είναι αναγκαίοι για την κάλυψη του κόστους προσφοράς των αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν σε αυτές.

Διαρκής επιδίωξη των Περιφερειών ήταν και παραμένει η έγκαιρη απόδοση των θεσμοθετημένων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων αλλά και μεταφορά πρόσθετων πόρων για την κάλυψη των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν σε αυτές.

Προϋπόθεση για την τεκμηριωμένη και κατά συνέπεια αποτελεσματική διεκδίκηση των οικονομικών αιτημάτων των Περιφερειών είναι η οικοδόμηση ενός αξιόπιστου κεντρικού μηχανισμού τεκμηρίωσης

  • θα παρακολουθεί την τήρηση της απόδοσης των θεσμοθετημένων πόρων, ο οποίος:
  • θα υπολογίζει σε ετήσια βάση το κόστος λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών και
  • θα κοστολογεί το κόστος κάθε μεταφερόμενης αρμοδιότητας.

Αυτήν την αναγκαιότητα επιδιώκει να καλύψει η πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» στα πλαίσια της πρόσκλησης 64. Πρόταση που στοχεύει στην αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών των Περιφερειών μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχουν και οι οικονομικές υπηρεσίες.