Ο Κανονισμός Γενικής Συνέλευσης Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, περιγράφει τις διαδικασίες για τη σύγκλιση και την υλοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 1
Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. αποτελείται από τους εκπροσώπους των μελών της, οι οποίοι είναι οι εξής:

  1. Οι περιφερειάρχες,
  2. Οι άμεσα αιρετοί αντιπεριφερειάρχες,
  3. Οι αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους, και
  4. Εκπρόσωποι των περιφερειακών συμβουλίων ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας, οι οποίοι εκλέγονται κατ' άρθρο 11 του Π.Δ/τος 74/2011.

ΑΡΘΡΟ 2
Συνέδρια - Λειτουργία - Αρμοδιότητες 

  1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. σε ετήσιο τακτικό συνέδριο.
  2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και εκτάκτως σε έκτακτα συνέδρια, όταν συντρέχουν προς τούτο λόγοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού.
  3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση που υπογράφεται από το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των εκπροσώπων των περιφερειών στη Γενική Συνέλευση. Στην αίτηση αναγράφονται και οι λόγοι της σύγκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
  4. Προεδρείο στη Γενική Συνέλευση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. με Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3
Γραμματεία
Η γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης τελεί υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της ΕΝ.Π.Ε. Ασχολείται με την παραλαβή των διαφόρων εγγράφων, την ενέργεια αυτών, την τήρηση πρακτικών, την ενημέρωση του Τύπου και με κάθε εργασία που αναθέτει η Οργανωτική Επιτροπή σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 4
Εργασίες  Γενικής Συνέλευσης- Επιτροπές
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί από την Οργανωτική Επιτροπή και έχει εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΝ.Π.Ε.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συστήσει Επιτροπές για όσα θέματα κρίνει σκόπιμο.
Οι Επιτροπές που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αφού λάβουν υπόψη τους τις συζητήσεις και απόψεις που εκφράστηκαν επί του σχετικού θέματος επεξεργάζονται πορίσματα τα οποία υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή Ψηφισμάτων για τη σύνταξη Ψηφίσματος, το οποίο τίθεται για έγκριση στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης.
Ύστερα από απόφαση του Προεδρείου για τα εκτός ημερησίας διάταξης  θέματα και προτάσεις και μετά από ιδιαίτερη για κάθε θέμα ή πρόταση απόφαση της ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να συζητηθούν σε ιδιαίτερη συνεδρίαση οι εκτός ημερησίας διάταξης προτάσεις και θέματα.

ΑΡΘΡΟ 5
Δημοσιότητα των συνεδριάσεων
Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δημόσιες εκτός από εκείνες για τις οποίες θα ορίσει αλλιώς με σχετική απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιώματα και καθήκοντα Προέδρου και Προεδρείου
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων. Προ της εισόδου στην ημερήσια διάταξη, γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση δια του Γραμματέα, τα τηλεγραφήματα, τα έγγραφα και τις ανακοινώσεις που αφορούν το Συνέδριο.
Το Προεδρείο διευθύνει τις συζητήσεις, φροντίζει για την ευταξία και την τήρηση του Κανονισμού λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα, δίνει ή αφαιρεί το λόγο, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τα αποτελέσματα αυτών.
Ο Πρόεδρος αγορεύει από την έδρα του μόνον όταν συζητούνται θέματα που σχετίζονται με τον κανονισμό ή για να δώσει πληροφορίες και εξηγήσεις στο θέμα που συζητείται ή για να επαναφέρει τους ομιλητές στο θέμα της συζήτησης και εκείνους που παρεκτρέπονται στην τάξη.  
Οι Αντιπρόεδροι αναπληρούν τον κωλυόμενο Πρόεδρο, οπότε και τον υποκαθιστούν σε όλα τα δικαιώματα και καθήκοντά του.

ΑΡΘΡΟ 7
Το δικαίωμα του λόγου
Κανένας Σύνεδρος δεν μπορεί να μιλήσει χωρίς προηγουμένως να ζητήσει και να λάβει το λόγο από το Προεδρείο.
Ο λόγος δίνεται κατά τη σειρά που ζητήθηκε.
Κανένας δεν μπορεί να δευτερολογήσει αν δεν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τον εισηγητή του θέματος.  
Ο λόγος αφαιρείται από το Προεδρείο εάν ο ομιλητής είναι εκτός θέματος ή χρησιμοποιεί εκφράσεις που προσβάλλουν άλλα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.  Επίσης αν ο ομιλητής ξεπεράσει το χρόνο που είχε οριστεί για την ομιλία του.
Οι Σύνεδροι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου το λόγο για τυχόν παράβαση του Κανονισμού.
Ο χρόνος αγόρευσης για κάθε θέμα καθορίζεται από το Προεδρείο, σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ομιλητών.
Δεν επιτρέπονται οι θορυβώδεις συζητήσεις και οι διακοπές των ομιλητών από τους Συνέδρους.
Όσοι δεν είναι Σύνεδροι μπορούν να λάβουν το λόγο. Ο αριθμός των ομιλητών και ο χρόνος ομιλίας καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8
Προτάσεις
Κάθε Σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για θέματα που δεν προβλέπονται από την ημερήσια διάταξη. Οι προτάσεις αυτές κατατίθενται εγγράφως στο Προεδρείο κατά τη διάρκεια της συζήτησης και παραπέμπονται από αυτό, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, στις Επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 9
Ψηφοφορίες
Οι Ψηφοφορίες γίνονται είτε με σήκωμα του χεριού είτε με ονομαστική κλήση.
Η ονομαστική κλήση γίνεται κατά την αλφαβητική σειρά των Περιφερειών.
Τα ονόματα αυτών που ψηφίζουν με ονομαστική κλήση  καταχωρούνται στα πρακτικά της οικείας συνεδρίασης.
Τα αποτελέσματα των Ψηφοφοριών ελέγχονται από τη Γραμματεία και ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο.
Η ψηφοφορία για κάθε εκλογή μπορεί να γίνει μυστικά και η διαλογή γίνεται από Ψηφολέκτες που ορίζονται από το Προεδρείο και με την εποπτεία του.

ΑΡΘΡΟ 10
Απαρτία
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι των Περιφερειών είναι περισσότεροι από τους απόντες.
Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον σαράντα (40) εκπρόσωποι.

ΑΡΘΡΟ 11
Πλειοψηφία
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση εκπροσώπων, πλην των περιπτώσεων εκείνων που ορίζει διαφορετικά ο Κανονισμός.

ΑΡΘΡΟ 12
Πρακτικά
Για τις συζητήσεις τηρούνται πλήρη πρακτικά στα οποία καταχωρούνται και τα υιοθετούμενα κείμενα, καθώς και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Για την τήρηση των πρακτικών μπορεί να γίνει χρήση συστήματος ηχογράφησης.