ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος ΘεσσαλίαςΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Γεννήθηκα στο Βόλο στις 18 Ιουλίου 1965. Είμαι έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου.
 
Β. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αποφοίτησα τον Ιούνιο του 1983 από το 3ο Λύκειο Βόλου με το Βαθμό «Άριστα» (19 και 10/14). Το ίδιο έτος πέτυχα την εισαγωγή μου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας παράλληλα το χρηματικό βραβείο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) λόγω σειράς κατάταξης (8ος).
Από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφοίτησα το Φεβρουάριο του 1988 με το βαθμό «Λίαν Καλώς».
 
Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Τον Απρίλιο του 1989 ανακηρύχθηκαυπότροφος του Ι.Κ.Υ. τριετούς διάρκειας. Με την ιδιότητα αυτή, πραγματοποίησα κατά το ακαδημαϊκό έτος 1989-1990 μεταπτυχιακές σπουδές Δημοσίου Δικαίου στηΝομική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris II - Sorbonne.
Το Νοέμβριο του 1990 απέκτησα τοDiplôme d' Etudes Approfondies (D.E.A) στο Δημόσιο Δίκαιομε το βαθμό «Επιτυχώς» και πραγματοποίησα την εγγραφή μου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Το Νοέμβριο του 1992 απέκτησα τοD.E.A. στη Γενική Θεωρία του Δικαίουμε τοΒαθμό «Λίαν Καλώς» (15/20)που αποτελούσε την καλύτερη επίδοση στο μεταπτυχιακό τμήμα που εφοίτησα. Τον ίδιο μήνα, μετά από ομόφωνη πρόταση του Κέντρου Θεωρίας του Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre, μου ανατέθηκε η μοναδικήθέση έμμισθου ερευνητήτου Γαλλικού Υπουργείου Έρευναςστον τομέα της Γενικής Θεωρίας του Δικαίου. Με την ιδιότητα αυτή, ανέλαβαδιδακτικά και οργανωτικά καθήκονταστο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σεμιναρίων τουΚέντρου Θεωρίας του Δικαίου.
 
Δ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Τον Οκτώβριο του 1995 υποστήριξα τη διατριβή μου ενώπιον διεθνούς επιτροπής, στη σύνθεση της οποίας συμμετείχαν οι καθηγητές Michel Troper (Πρόεδρος), Νίκος Αλιβιζάτος, Etienne Balibar, Christophe Grzegorczyk και Michel Miaille.
H επιτροπή ομόφωνα αξιολόγησε τη διατριβή μου με τοβαθμό «άριστα»,εξέφρασε τα συγχαρητήριά της και με πρότεινε για τοβραβείο διατριβήςκαθώς και για την επιχορήγηση της δημοσίευσής της.
 
Ε. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Έχω διδαχθεί και χειρίζομαι άριστα τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα.
 
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ως έμμισθος ερευνητής του Γαλλικού Υπουργείου Έρευνας,από 1-12-1992, ανέπτυξα ενεργό ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Κέντρου Θεωρίας του Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre.
Από το 1993 είμαι ενεργό μέλος τηςΓαλλικής Εταιρίας Πολιτικής Φιλοσοφίας και Νομικής Θεωρίας.
Μετά από την ολοκλήρωση της στρατιωτικής μου θητείας στις 20 Μαΐου 1997, απασχολήθηκα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουσε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιώνεπί δεκαεπτά μήνες (Ιούνιος 1997 - Δεκέμβριος 1998). Κατά τη θητεία μου στο ΥΠΜΕ, ασχολήθηκα με θέματα χερσαίων (οδικών και σιδηροδρομικών) μεταφορών και ζητήματα άσκησης διοικητικής εποπτείας στις Δημόσιες Επιχειρήσεις ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.
Από τον Σεπτέμβριο του 1997 έως τον Ιανουάριο του 1998 ανέλαβα τηνομική υποστήριξη των εργασιών της διακομματικής επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2286/95, αρμόδιας για τη σύναψη «προγραμματικών συμφωνιών» με αντικείμενο τις προμήθειες των Δ.Ε.Κ.Ο που εποπτεύονται από το ΥΠΜΕ.
Ως ειδικός επιστήμονας του ΥΠΜΕσυμμετείχα σε πολυάριθμες επιτροπές και ομάδες εργασίας με αντικείμενο αφενός τηνπροετοιμασία του νομοθετικού έργου, ιδίως σχετικά με την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και περί εμπορευματικών μεταφορών, και αφετέρου τηνεπεξεργασία των προεδρικών διαταγμάτων ενσωμάτωσης των ρυθμίσεων της κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο, με σημαντικότερη τη συμβολή μου στην επεξεργασία του Π.Δ. 92/99 σχετικά με την ανάθεση μελετών από το ΥΠΜΕ σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του. Ανέλαβα τηβασική ευθύνη της κατάρτισης του Νόμου 2671/98 για τη «ρύθμιση θεμάτων του «Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος», με τον οποίο αναμορφώθηκε σημαντικά το νομοθετικό πλαίσιο των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα μας.
Από τον Ιανουάριο του 1998 έως τον Ιούνιο του 1999 συμμετείχα σεερευνητικό πρόγραμματου Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο την«αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών αερολιμένων και αεροναυτιλίας».
Από τον Ιανουάριο του 1998 συμμετείχα σεερευνητικό πρόγραμματου Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τηναναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του ΟΑΣΑ, στο οποίο βασίστηκε οΝόμος 2669/98 για την «οργάνωση και λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων».
 
Από τις 24 Δεκεμβρίου 1998 έως τις 31 Μαρτίου 2002 απασχολήθηκα σεθέση Ειδικού Επιστήμονα στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»στον κύκλο«Ποιότητας Ζωής»,όπου εξετάζονται αναφορές πολιτών σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, την πολεοδομία και τα δημόσια έργα.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μου στο Συνήγορο του Πολίτη έχω ασχοληθεί με την έρευνα περιπτώσεων κακοδιοίκησης που αφορούν στα ακόλουθα αντικείμενα:
Έλεγχος τήρησης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, ανάθεσης μελετών και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών του Δημοσίου.
Έλεγχος εφαρμογής της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας σχετικά με τη σύνταξη, την τροποποίηση και την εφαρμογή των πολεοδομικών σχεδίων.
Έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων παρεμβάσεων στην ατομική ιδιοκτησία (απαλλοτριώσεις, τακτοποιήσεις, προσκυρώσεις).
Το Σεπτέμβριο του 1999 συμμετείχα σεερευνητικό πρόγραμμα του Ιδρύματος ΙΣΤΑΜΕ με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Επιπτώσεις στη Διοίκηση και στο πολιτικό σύστημα», το οποίο ολοκληρώθηκε με την υποβολή ομότιτλης πολυσέλιδης μελέτης τον Οκτώβριο του 2000.
Το Μάρτιο του 2000 ανέλαβα καθήκοντα νομικού συμβούλου της μελετητικής ομάδας με αντικείμενο την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της πόλης του Άργους και της αρμονικής ένταξής τους στον πολεοδομικό ιστό.
Τον Ιούνιο του 2001 ανέλαβα τη θέση ειδικού συμβούλου στο Δήμο Χαϊδαρίου για θέματα σχετικά με την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών για την προώθηση προγραμμάτων σχετικών με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
Τον Απρίλιο του 2002 απασχολήθηκα ως στέλεχος της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. στις Διαχειριστικές Αρχές του Γ΄ΚΠΣ και ειδικότερα στα διασυνοριακά, διακρατικά και διαπεριφερειακά Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, ενώ από τον Ιανουάριο του 2004 ανέλαβα τη νομική υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ).
Τον Απρίλιο του 2002 ορίστηκα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής που συστήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με αντικείμενο την αναμόρφωση της νομοθεσίας του Ε.Κ.Δ.Δ..
Τον Ιούνιο του 2002 ορίστηκα Πρόεδρος της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης στη Δημόσια Διοίκησημε απόφαση του Υπουργού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Έργο της Ομάδας ήταν η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της πολιτικής του Υπουργείου Ε.Σ.Δ.Δ.Α. στον τομέα της απλούστευσης των διαδικασιών.
Ιδρυτικό μέλος (2002) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» με ενεργό συμμετοχή στα πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια και τις ημερίδες του Ομίλου.
Το Μάιο του 2003 ανέλαβα για λογαριασμό τουΙνστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων τη συγγραφή πρωτότυπης μελέτης με θέμα«Η προοπτική της εθνικής κυριαρχίας ενόψει της πολιτικής ένωσης της Ευρώπης».
Από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2010 άσκησα τα καθήκοντα του Νομάρχη Μαγνησίας.
Από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι και σήμερα είμαι επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με κύρια αρμοδιότητα την άσκηση του θεσμικού ρόλου αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Τον Ιανουάριο του 2011 αποσπάστηκα στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας το Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου στους παρακάτω τομείς:
- Προπαρασκευή εθνικής συνδιάσκεψης ΠΑΣΟΚ.
- Δημιουργία τομέα επικοινωνίας με πολίτες.
Παράλληλα, στις δραστηριότητές μου περιλαμβάνεται και ηυποστήριξη του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου (ΙΑΠ) στον τομέα της επεξεργασίας του αρχείου του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
Πρόεδρος της Επιτροπής που συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αντικείμενο  την αναμόρφωση του ελληνικού διοικητικού συστήματος και τη δημιουργία Επιτελικού Κράτους στη χώρα μας. Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώθηκε με την υποβολή αναλυτικού Σχεδίου Νόμου και σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης για το Επιτελικό Κράτος.
 
Ζ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-1992 έως την 1-1-1994 ανέλαβαδιδακτικά καθήκοντα στον τομέα των μεταπτυχιακών σεμιναρίων, που διοργανώνονται από τοΚέντρο Θεωρίας του Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre.
Με την υπ' αριθμ. 6501/5/83β/20-8-1998 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας διορίσθηκααναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίαςκαι δίδαξα στους δόκιμους υπαστυνόμους, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους 1998-1999, την ενότητα«Δικαιώματα του Ανθρώπου».
Με την από 1-9-2000 σύμβαση εργασίας που συνήψα με τοΠανεπιστήμιο Θεσσαλίαςδίδαξα, κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001, στοΤμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικώντου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το μάθημα«Εισαγωγή στο Δίκαιο και Νομοθεσία Χωρικών Παρεμβάσεων».
 
 Η. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Σημαντική δράση στο φοιτητικό κίνημα στη Νομική Σχολή Αθηνών (1983-1988) με την παράταξη του Δημοκρατικού Αγώνα (μέλος ΔΣ του Συλλόγου των φοιτητών).
Μέλος του Συμβουλίου Σπουδάζουσας της Πολιτικής Νεολαίας «Ρήγας Φεραίος» (1985-1987).
 
Γραμματέας ΔΣ του Συλλόγου των Ελλήνων φοιτητών στο Παρίσι (1989).
Ιδρυτικό μέλος της φοιτητικής παράταξης «Πρωτοβουλία Αριστερών Φοιτητών» στο Παρίσι (1991).
Πρόεδρος των κατοίκων της Φοιτητικής Εστίας στο Παρίσι (1991).
Γραμματέας της Θεματικής Οργάνωσης Θεσμών και Δικαιωμάτων της ΝΕ ΠΑΣΟΚ Α΄ Αθήνας (1998 - 2000).
Γραμματέας του Σωματείου του επιστημονικού προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη (1999).
Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Μαγνησία στις εκλογές του 2000 (2ος επιλαχών).
Ιδρυτής της ΜΗ.ΚΥ.Ο. «Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Μαγνησίας» (ΔΙΚΕΟΜΑ) (2000).
Μέλος του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ (2001 - 2003).
Πρόεδρος της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης στη Δημόσια Διοίκηση (2002).
Μέλος του Τομέα Ισότητας της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ (2003 - 2004).
Πρόεδρος ΙΣΤΑΜΕ Μαγνησίας (2004).
Νομάρχης Μαγνησίας (2007).
Μέλος της Επιτροπής Μεταφορών - Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών της ΕΝΑΕ (2007).
Μέλος Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (2009).
Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Β. Σποράδων (2010).
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στις εκλογές του Νοεμβρίου 2010.
Επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλών Δύναμη»
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για το Επιτελικό Κράτος.
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 Α. ΒΙΒΛΙΑ
«Συνταγματικές επιχειρηματολογίες για τη συνταγματική αναθεώρηση», Τετράδια Συνταγματικού Δικαίου (Τόμος 27), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1999, σελ. 64.
«Conception mécaniste et conception normative dela Constitution»,Sakkoulas / Bruylant, Athènes - Bruxelles 2000, σελ. 528.
«Εργασιακές Σχέσεις», (Σε συνεργασία με τον Φ. Βασιλόγιαννη και την Μ. Σκάγκου), Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2000, σελ. 285.
«Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιπτώσεις στη Διοίκηση και στο πολιτικό σύστημα», (Σε συνεργασία με τους Λ. Πάσχο, Δ. Κατσούλη, Ν. Κ. Χλέπα), Αθήνα 2001, ΙΣΤΑΜΕ, σελ. 197.
«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», (Σε συνεργασία με την Εμ. Δούση), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 80.
«Πολιτική και Διοίκηση: Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του 21ου αιώνα»,Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010, σελ. 303.
 
Β. ΑΡΘΡΑ
Τα μεταθεωρητικά θεμέλια της «Καθαρής Θεωρίας του Δικαίου» του Kelsenστο περιοδικό «Το Σύνταγμα», 1997, Τεύχος 4, σελ. 895-929.
Οι συνταγματικές εγγυήσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος του Ρήγαστο περιοδικό «Το Σύνταγμα», 1998, τεύχος 3, σελ. 457-480.
"La constitutionestun corps deloisobligatoiresoucen'estrien".Από την ιστορία μιας φράσης στη γενεαλογία μιας έννοιαςστο «Χαρμόσυνο Αριστόβουλου Μάνεση», Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Φιλοσοφίας του Δικαίου, Αθήνα - Κομοτηνή 1998, σελ. 343-381.
Από τις εναλλακτικές αντιλήψεις για το Σύνταγμα στα εναλλακτικά σχέδια για την συνταγματική επιστήμηστο περιοδικό «Νομικό Βήμα», Τόμος 47, Ιούνιος 1999, τεύχος 6, σελ. 885-902.
 Η Συνταγματική Κατοχύρωση του Συνηγόρου του Πολίτη ως Ανεξάρτητης Αρχήςστο «Αναθεώρηση του Συντάγματος και Εκσυγχρονισμός των Θεσμών», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 2000, σελ. 295-314.
«Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ»στο περιοδικό «Το Σύνταγμα», τεύχος 4-5, 2000.
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Κατάσταση σεβασμού δικαιωμάτων ή ισορροπίας συμφερόντων;στο συλλογικό τόμο «Τρομοκρατία και Δικαιώματα: Από την Ασφάλεια του Κράτους στην Ασφάλεια Δικαίου», Εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα 2003, σελ. 59 - 90.
Εθνική Κυριαρχία και Ευρωπαϊκό Σύνταγμα,Ειδικό Τεύχος - Αφιέρωμα στο περιοδικό "Το Σύνταγμα", Η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης και η ανάδυση του ευρωπαϊκού συνταγματισμού, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007, σελ. 25 - 50.
Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και το έργο του Αχελώουστο περιοδικό «Το Σύνταγμα», 2010.
Το ευρωπαϊκό και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη προστασία των υδάτωνστο περιοδικό «Δικαιώματα του Ανθρώπου», 2010.
Η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη ως εγγύηση εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίαςστο περιοδικό «Νόμος και Φύση», 2010.
Τοπική Αυτοδιοίκηση και διοίκηση του χώρου και του περιβάλλοντοςστο έργο «Πολιτική και Διοίκηση: Προκλήσεις και Προοπτικές για την Ελλάδα του 21ου Αιώνα», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010.
Οι Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις στο ξεκίνημα του αιώνα - Αστικό περιβάλλον και ποιότητα ζωήςστο έργο «Πολιτική και Διοίκηση: Προκλήσεις και Προοπτικές για την Ελλάδα του 21ου Αιώνα», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010.
Η αναθεώρηση του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα: η περίπτωση του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου Θεσσαλίαςστο περιοδικό «Νόμος και Φύση», 2010.
 
Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ- ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Τακτική πολιτική αρθρογραφία στην εφημερίδα «Τα Νέα», στη στήλη «Τρίτη Άποψη». Αρθρογραφία στις εφημερίδες «Ελευθεροτυπία», «Έθνος», «Επενδυτής».
Τακτική πολιτική αρθρογραφία στις εφημερίδες «Θεσσαλία», «Πρώτη», «Ταχυδρόμος» του Νομού Μαγνησίας και «Ελευθερία» του Νομού Λάρισας.
Βασικός συντάκτης της εισήγησης του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ για το «Ανοιχτό Κόμμα» στην Οργανωτική Συνδιάσκεψη του 2001.
Μέλος της Επιτροπής Επεξεργασίας Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ για τα Συνέδρια του 1999 και του 2001.
Βασικός συντάκτης της θεματικής ενότητας για τη δημόσια διοίκηση στη «Χάρτα Σύγκλισης» (Σχέδιο οικονομικής, κοινωνικής και διοικητικής ανασυγκρότησης της χώρας υπό την εποπτεία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη).
Μέλος Επιτροπής Επεξεργασίας Προεκλογικού Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές του 2004 στον τομέα των πολιτικών θεσμών.
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής για την υποβολή εισήγησης στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη νέα οργανωτική δομή του ΠΑΣΟΚ (2004).
Βασικός συντάκτης της εισήγησης Ανασυγκρότησης που κατέθεσε η Ομάδα του Εθνικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, για το «ανοιχτό κόμμα» (2004).