ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  15  Τ.Κ.  115 26    ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ  2132144716-2132144720  · FAX  2107468721· enae  @  otenet.gr
 
                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o/20.01.12
 
Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το  Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. με  θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων από 21.10 έως 31.12.2011
   Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Σπυρίδων Σπύρος .
   Χρέη γραμματέως άσκησε η κα. Κυριακάκη .
      Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση .
 
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 
 
     Το Εποπτικό Συμβούλιο  ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ.  74/2011 , έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν το χρονικό διάστημα από 21.10 έως 31.12.2011 και διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.
 
 
 
 
 
 
 
 
      Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
 
                                                                             Αθήνα,   20 Ιανουαρίου 2012
 
 
 
    Ο  Πρόεδρος                                             Αντιπρόεδρος
                                     
 Καραλίδης Φώτης                                       Γαζή Παναγιώτα                              
                                                           
 
 
                                                                        Γραμματέας
                                                                    Μπάρδας Κων/νος
                                                               
 
                                                                         Τα μέλη
 
 
                                                                    Σπυρίδων Σπύρος
 
 
 
                                                                    Χατζηδιάκος Φώτης