ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 2132144716-2132144720 · FAX 2107468721· enpe @ otenet.gr
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3o/14.06.13
Στην Αθήνα σήμερα 14 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε., με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2013. Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα .
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Σπυρίδων Σπύρος .
Χρέη ειδικού γραμματέα άσκησε η κα. Κυριακάκη .
Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση .
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ. 74/2011 , έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2013 και διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος Καραλίδης Φώτης
Αντιπρόεδρος Γαζή Παναγιώτα
Γραμματέας Μπάρδας Κων/νος
Τα μέλη Χατζηδιάκος Φώτης