ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο/17.10.2016
 
Στην Αθήνα σήμερα 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. όπως προβλέπεται από το Π.Δ.74/2011 άρθρο 22 και όπως αυτό συγκροτήθηκε με το από 31.10.2011 πρακτικό εκλογής  με  θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ειδική έκθεση επί του απολογισμού οικονομικής διαχείρισης 2015. 
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα .
Παρόντα ήταν  όλα τα μέλη.
Στη συνέχεια το Εποπτικό Συμβούλιο αφού διαπιστώθηκε η απαρτία  συνέταξε την ακόλουθη έκθεση:
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015
 
 
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ΦΕΚ Α181/22.08.2011) το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε., συντάσσει εκθέσεις προς Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και τον Υπουργό Εσωτερικών που ασκεί τον τελικό έλεγχο και αποφαίνεται επ' αυτού .
Επίσης, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υποχρεούται από τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, να τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ. Β. Σ., να συντάσσει Ισολογισμό στο τέλος κάθε  χρήσης και να υποβάλλει τις δηλώσεις που  επιβάλλουν οι ισχύοντες φορολογικοί νόμοι .
Στην παρούσα ειδική έκθεση επί του απολογισμού χρήσεως 2015,  περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση των μεγεθών του Ισολογισμού καθώς και οι παρατηρήσεις του Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με τους προβλεπόμενους ελέγχους στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.
Τα έσοδα της ΕΝ.Π.Ε. το διαχειριστικό έτος 2015 ανήλθαν στα1.012.653,63ευρώ και προήλθαν κυρίως από την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.  Τα έξοδα της ΕΝ.Π.Ε.  ανήλθαν στο ποσό των474.374,50  ευρώ  και δαπανήθηκαν κυρίως σε δράσεις της ΕΝ.Π.Ε.  Το πλεόνασμα για την χρήση 2015 ανήλθε στα538.279,13ευρώ. Το συσσωρεμένο πλεόνασμα στο τέλος του 2015 ανέρχεται στα3.383.878,36ευρώ, εκ των οποίων τα3.305.556,14ευρώ είναι ταμειακά διαθέσιμα. Το Εποπτικό Συμβούλιο κατά την  διάρκεια του 2015  ασκούσε   τον προβλεπόμενο έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.  και υπέβαλλε τις εκθέσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο από το οποίο δεν εκφράστηκαν παρατηρήσεις. Κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε η νομιμότητα των πράξεων  στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. Όλες οι εγγραφές στα βιβλία  προήλθαν από νόμιμα παραστατικά και σε εκτέλεση των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμοθετημένων Οργάνων Διοίκησης. Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 και τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.  
Επίσης το Εποπτικό Συμβούλιο διενήργησε έλεγχο στις υποβληθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό χρήσης 2015  και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και απεικονίζουν επακριβώς την οικονομική κατάσταση της ΕΝ.Π.Ε. κατά την 31/12/2015.
                                                                                 
                                                                               Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
 
 
 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
 
 
 
                                                                ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
 
 
 
                                                               ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
 
 
 
                                                                ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ