ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο/15.06.2017
 
Στην Αθήνα σήμερα 15 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. όπως προβλέπεται από το Π.Δ.74/2011 άρθρο 22 και όπως αυτό συγκροτήθηκε με το από 22.10.2014 πρακτικό εκλογής με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017.
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα.
Παρόντες ήταν ο κ. Κόκκινος Χαράλαμπος και ο κ. Φιλίππου Πέτρος.
Απουσίαζαν από τη συνεδρίαση ο κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, ο κ. Γαλιατσάτος Σπυρίδων και ο κ. Ψαθάς Βασίλειος.
Μην έχοντας απαρτία λύθηκε η συνεδρίαση και αποφασίστηκε να γίνει εκ νέου συνεδρίαση.
 
             
                                                                               Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ
 
 
 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                          ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
 
 
 
                                                               ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
 
 
 
                                                               ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
 
 
 
                                                                ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ