ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 15
Ταχ. Κωδ.: 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Κυριακάκη
Τηλ.: 2132144700-720
Fax: 2132144721
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.enpe.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο/04.02.2021


Στην Αθήνα σήμερα 4 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, για λόγους
διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55 Α’/11.03.2020), σε συνδυασμό με την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 18318/13.03.2020 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), για λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020.
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.
Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση .

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ. 74/2011, έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020.
Διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.
Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

                                                                                                                                                                                                                                                  Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021


      Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Αντιπρόεδρος

Παπαγεωργίου Νικόλαος                                                                   Κόκκινος Χαράλαμπος


                                                                                                        Ο Γραμματέας


                                                                                                 Κοντογιάννης Γεώργιος

                                                                                                   

 

                                                                                                           Τα μέλη

 

                                                                                                  Πάλλας Κωνσταντίνος

 

                                                                                                      Ψαθάς Βασίλειος