ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο/20.07.2021

 

Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  

1.Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του  2021.

Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.

Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση .

 

 

ΕΚΘΕΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ. 74/2011, έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του  2021.

Διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.

Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

 

                                                                    Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021

 

 

    Ο  Πρόεδρος                                          Ο   Αντιπρόεδρος

                                     

 

Παπαγεωργίου Νικόλαος                        Κόκκινος Χαράλαμπος

                                                           

                                                                   

                                                                    Ο Γραμματέας

 

                                                              Κοντογιάννης Γεώργιος

                                              

 

                                                                         Τα μέλη

 

                                                              Πάλλας Κωνσταντίνος

     

 

                                                              Ψαθάς Βασίλειος