ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5o/16.09.2021

Στην Αθήνα σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.Σύνταξη ειδικής έκθεσης επί του απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2020.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη αυτού.
Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του συνέταξε την παρακάτω έκθεση η οποία και επισυνάπτεται.
Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

                                                                                                                                                      Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021

                          Ο Πρόεδρος                          Ο Αντιπρόεδρος

             Παπαγεωργίου Νικόλαος                  Κόκκινος Χαράλαμπος

                                      Ο Γραμματέας

                                Κοντογιάννης Γεώργιος

                                        Τα μέλη
                                Πάλλας Κωνσταντίνος

                                  Ψαθάς Βασίλειος

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ΦΕΚ Α181/22.08.2011) το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε., συντάσσει εκθέσεις προς Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και τον Υπουργό Εσωτερικών που ασκεί τον τελικό έλεγχο και αποφαίνεται επ’ αυτού .
Επίσης, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υποχρεούται από τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, να τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ. Β. Σ., να συντάσσει Ισολογισμό στο τέλος κάθε χρήσης και να υποβάλλει τις δηλώσεις που επιβάλλουν οι ισχύοντες φορολογικοί νόμοι .
Στην παρούσα ειδική έκθεση επί του απολογισμού χρήσεως 2020, περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση των μεγεθών του Ισολογισμού καθώς και οι παρατηρήσεις του Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με τους προβλεπόμενους ελέγχους στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.
Τα έσοδα της ΕΝ.Π.Ε. το διαχειριστικό έτος 2020 ανήλθαν στα 1.074.243,86 ευρώ και προήλθαν κυρίως από την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Τα έξοδα της ΕΝ.Π.Ε. ανήλθαν στο ποσό των 1.508.233,49 ευρώ και δαπανήθηκαν κυρίως σε δράσεις της ΕΝ.Π.Ε. Μετά την αφαίρεση των δαπανών από τα έσοδα προκύπτει έλλειμμα τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (433.989,63€), αυτό προέκυψε γιατί κατά την κλειόμενη χρήση η ΕΝ.Π.Ε. στα πλαίσια των σκοπών δράσεών της, προσέφερε δωρεά ύψους 952.000,00€ αντλώντας πόρους από τα συσσωρευμένα ταμειακά διαθέσιμα των προηγούμενων ετών, για την προμήθεια υγειονομικών μασκών προστασίας, προκειμένου να ενισχύσει τις Περιφέρειες στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας πανδημίας του covid19.
Το συσσωρεμένο πλεόνασμα στο τέλος του 2020 ανέρχεται στα 4.217.488,34 ευρώ, εκ των οποίων τα 4.146.630,13 ευρώ είναι ταμειακά διαθέσιμα. Το Εποπτικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια του 2020 ασκούσε τον προβλεπόμενο έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. και υπέβαλλε τις εκθέσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο από το οποίο δεν εκφράστηκαν παρατηρήσεις. Κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε η νομιμότητα των πράξεων στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. Όλες οι εγγραφές στα βιβλία προήλθαν από νόμιμα παραστατικά και σε εκτέλεση των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμοθετημένων Οργάνων Διοίκησης. Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 και τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.
Επίσης το Εποπτικό Συμβούλιο διενήργησε έλεγχο στις υποβληθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό χρήσης 2020 και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και απεικονίζουν επακριβώς την οικονομική κατάσταση της ΕΝ.Π.Ε. κατά την 31/12/2020.


                                                                                                                                                        Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021

 


                                Ο Πρόεδρος                             Ο Αντιπρόεδρος

                       Παπαγεωργίου Νικόλαος                 Κόκκινος Χαράλαμπος


                                                   Ο Γραμματέας

 

                                             Κοντογιάννης Γεώργιος

                                                       Τα μέλη


                                           Πάλλας Κωνσταντίνος


                                               Ψαθάς Βασίλειος