ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Εκπόνηση Μελετών και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΝ.ΠΕ για την μοντελοποίηση και βελτίωση της εποπτείας και ελέγχου της αγοράς των Περιφερειών της χώρας», στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5107690