Η ‘Ενωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 15), προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ Α 138/2005), σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 31 παρ. 2 έως 7 του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/2004), του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) και του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο προσλαμβανόμενος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισοτίμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής καθώς και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισοτίμου τίτλου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, με αντικείμενα ειδίκευσης στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση στον τομέα σχεδιασμού, συντονισμού, εφαρμογής και εναρμόνισης του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η άριστη γνώση (επιπέδου «C2») της αγγλικής γλώσσας και η καλή γνώση (επιπέδου «Β2») άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα.         

Αιτήσεις ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, αντιγράφου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισοτίμου τίτλου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, αντιστοίχου με τα αντικείμενα ειδίκευσης, αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών και κάθε έγγραφο που αποδεικνύει αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση στον ως άνω περιγραφόμενο τομέα, θα υποβάλλονται για δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσιοποίηση της παρούσας, στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε. στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15 – 4ος όροφος – τηλ: 213.2144700). 

H παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) [www.enpe.gr] και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».   

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου