Ποσά σε ευρώ

2011

66.996.242

 

2012

241.517.564

 

2013

105.412.634

 

2014

110.514.518

 

2015

442.055.527

 

2016

421.077.000*

 

2017

449.672.000**

 

ΣΥΝΟΛΟ 2011-17

1.837.245.484

 

ΠΗΓΗ: ΕΝΠΕ με βάση στοιχεία Κρατικών Προϋπολογισμών

*Εκτιμήσεις

**Προβλέψεις

 

Θεσμοθετημένοι πόροι Περιφερειών:

Σύμφωνα με το άρθρο 260 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), ΦΕΚ 87 Α'/7.6.2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 (πρώτο) του Προεδρικού Διατάγματος 170/2014 "Μεταφορά πιστώσεων από τους Δήμους στις Περιφέρειες, συνεπεία της αντίστοιχης μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" (ΦΕΚ 266 Α'/24.12.2014) και έκτοτε ισχύει: «Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των Περιφερειών προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 4,20% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,

β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 4% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού». 

*Μέχρι το 2014, το ποσοστό επί του ΦΕΦΝΠ ανερχόταν σε 2,4%

Ιστορικό Δελτίων Τύπου