Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016

Α.Π.790α                                             

                                                  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) προτίθεται να προσλάβει έναν δημοσιογράφο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση θα λήξει αυτοδικαίως με το πέρας της θητείας του Προέδρου της ΕΝ.Π.Ε..

Ο προσλαμβανόμενος πρέπει: (α) να διαθέτει δεκαπενταετή τουλάχιστον εμπειρία δημοσιογραφικής έρευνας (ρεπορτάζ) και αρθρογραφίας στα ρεπορτάζ πολιτικό, οικονομικό, τοπικής αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγροτικό, (β) να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή τίτλου σπουδών ισοτίμου εκπαιδευτικού ιδρύματος (γ) να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο, (δ) να είναι άριστος γνώστης της αγγλικής γλώσσας (κάτοχος διπλώματος Proficiency), (ε) να είναι πιστοποιημένος χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Certified Computer User), και (στ) να είναι μέλος αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών - μέλους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), τουλάχιστον για δεκαπέντε έτη.

Θα ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν η αποδεδειγμένη γνώση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολύ καλή γνώση των αγροτικών θεμάτων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλοι σπουδών, διπλώματα και πιστοποιήσεις, βεβαίωση Ένωσης Συντακτών - Μέλους ΠΟΕΣΥ.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε., Μεσογείων 15, Αθήνα, 4ος όροφος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 15:00. Πληροφορίες: αρ. τηλεφώνου 2132144700.

H παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (www.enpe.gr).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου