Αθήνα: 19-12-2014

Α.Π.: 1555   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας της ΕΝ.Π.Ε.

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15) και εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον Πρόεδρό του, λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(β) τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011),

(γ) τις διατάξεις του με Α.Π. 264/2-3-2012 Κανονισμού προμηθειών, ανάθεσης μελετών, έργων & παροχής υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. (ΑΔΑ: Β44ΗΟΡΖΥ-5ΥΣ),

(δ) την από 30-10-2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα:  «Απόφαση προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας της ΕΝ.Π.Ε., Έγκρισης όρων προκήρυξης του διαγωνισμού και Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών».

(ε) Την από 19-12-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1409/24-11-2014 Προκήρυξη και προκηρύχθηκε εκ νέου πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχήςυπηρεσιώνλογιστικής υποστήριξης της ΕΝ.Π.Ε. με τους αυτούς όρους. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμόμε σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχουπαροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας της ΕΝ.Π.Ε., μεκριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρασχεθούν γιαένα (1) έτοςαπό την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της  Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), στην Αθήνα, επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος) - Τ.Κ. 115 26, την 19-01-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρότασης με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των προσφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε.

Η προθεσμία υποβολής προσφορώνείναι μέχρι την 16-01-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (http://www.enpe.gr), στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr) και στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και είναι εγκατεστημένα στα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πληροφορίες παρέχονται από την ΕΝ.Π.Ε., στα γραφεία της στην Αθήνα, επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος) - Τ.Κ. 115 26 Αθήνα, στο τηλ: 2132144700 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου