ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2196/1994 (Α΄41)» ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός κατέθεσε στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη το παρακάτω υπόμνημα:

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με την σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση, επιχειρείται η θεσμοθέτηση της άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος - μέλος, του οποίου δεν είναι υπήκοοι, χωρίς φραγμούς και εμπόδια.

Η άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, είναι βασική απόρροια της ευρωπαϊκής ταυτότητας και κατ' επέκταση της ιδιότητας της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία αποκτούν οι πολίτες της Ένωσης.   

Οι προβλεπόμενες από το νομοσχέδιο, διευκολύνσεις προς τους πολίτες της Ένωσης οι οποίες και θα οδηγήσουν σε αύξηση της συμμετοχής τους στις εκλογικές διαδικασίες, κινούνται προς θετική κατεύθυνση και μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους.

Περαιτέρω, επί της Τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών υπ' αριθμ. 1162/16/11.2.2014, με θέμα την κατάργηση διατάξεων σχετικά με τη συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, η άποψή μας έχει ως εξής:

Το δικαίωμα συμμετοχής ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών, στην ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3838/2010, εκφράζει την πάγια θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ενσωμάτωση των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, μέσω της χορήγησης των δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, κατ' αρχήν στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Με την έκδοση της με αριθμό 460/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας,  κρίθηκε ότι οι διατάξεις του Ν. 3838/2010 για τα εκλογικά δικαιώματα των μεταναστών δεν είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα, το οποίο -σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση- επιφυλάσσει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, κατά τις εκλογές των ΟΤΑ α' βαθμού, μόνο σε Έλληνες πολίτες.

Προκειμένου να μην τεθεί σε αμφιβολία η νομιμότητα των επερχομένων εκλογών για την ανάδειξη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, φρονούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν λύσεις μετά από επαρκή και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ της Κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων.

Κομβικό σημείο του διαλόγου που θα αναπτυχθεί πρέπει να είναι η διασφάλιση του κύρους και της νομιμότητας των εκλογών.

Επίσης η οριστική λύση θα πρέπει να αναζητηθεί στην ερχόμενη τροποποίηση του Συντάγματος.   

 

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου