Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014

                                                              Α.Π.: 99

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον Πρόεδρό του, λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(β) τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011),

(γ) τις διατάξεις του από με Α.Π. 264/2-3-2012 Κανονισμού προμηθειών, ανάθεσης μελετών, έργων & παροχής υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. (ΑΔΑ: Β44ΗΟΡΖΥ-5ΥΣ) και

(δ) την από 3-12-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. με θέμα την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για την προβολή των 13 Περιφερειών στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ης Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα, 6-8 Μαρτίου 2014 (Θέμα: 3ο)

(ε) Την από 18-12-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. με θέμα: Α) Λήψη απόφασης για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία & παραγωγή-εκτύπωση εντύπου - Δημιουργία & παραγωγή διαφημιστικού ραδιοφωνικού μηνύματος και μετάδοση αυτού από ραδιοφωνικούς σταθμούς - Δημιουργία & παραγωγή "banner" προβολής και καταχώριση αυτού σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (διαδικτυακούς τόπους) για την κάλυψη των αναγκών προβολής των 13 Περιφερειών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ης Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα, 6-8 Μαρτίου 2014», Β) Έγκριση των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού του ως άνω έργου και Γ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και ορισμός των μελών της (Θέμα: 1ο).

(στ) Την από 28-1-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1530/18-12-2013 Προκήρυξη και προκηρύχθηκε εκ νέου πρόχειρος διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία & παραγωγή-εκτύπωση εντύπου - Δημιουργία & παραγωγή διαφημιστικού ραδιοφωνικού μηνύματος και μετάδοση αυτού από ραδιοφωνικούς σταθμούς - Δημιουργία & παραγωγή "banner" προβολής και καταχώριση αυτού σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (διαδικτυακούς τόπους) για την κάλυψη των αναγκών προβολής των 13 Περιφερειών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ης Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα, 6-8 Μαρτίου 2014» με τους αυτούς όρους.

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου:

«Δημιουργία & παραγωγή-εκτύπωση εντύπου - Δημιουργία & παραγωγή διαφημιστικού ραδιοφωνικού μηνύματος και μετάδοση αυτού από ραδιοφωνικούς σταθμούς - Δημιουργία & παραγωγή "banner" προβολής και καταχώριση αυτού σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (διαδικτυακούς τόπους) για την κάλυψη των αναγκών προβολής των 13 Περιφερειών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ης Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα, 6-8 Μαρτίου 2014».  

Στην ως άνω  6η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών, θα παρευρεθούν περισσότεροι από 800 κορυφαίοι επισκέπτες, μεταξύ των οποίων θα βρίσκονται νυν και πρώην Πρόεδροι των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, Ευρωπαίοι Επίτροποι, οι ηγεσίες όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 40.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 4-2-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 03:00 μ.μ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος) - Τ.Κ. 115 26 Αθήνα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος) - Τ.Κ. 115 26 Αθήνα. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η ΕΝ.Π.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 5-2-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ., στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος),  Τ.Κ. 115 26 Αθήνα, από  Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θα είναι αναρτημένα στον Πίνακα  ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (www.enpe.gr).

 Η παρούσα αναρτάται επίσης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι:

 

ΤΜΗΜΑ  Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ Β

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΜΗΜΑ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

 

 

ΤΜΗΜΑ  Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Τύπος Διαγωνισμού

Πρόχειρος διαγωνισμός, σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αναθέτουσα Αρχή

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), ΝΠΙΔ

Αντικείμενο

Δημιουργία & παραγωγή - εκτύπωση εντύπου - Δημιουργία & παραγωγή διαφημιστικού ραδιοφωνικού μηνύματος και μετάδοση αυτού από ραδιοφωνικούς σταθμούς - Δημιουργία & παραγωγή "banner" προβολής και καταχώριση αυτού σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (διαδικτυακούς τόπους) για την κάλυψη των αναγκών προβολής των 13 Περιφερειών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ης Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα, 6-8 Μαρτίου 2014.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

40.000,00 ευρώ,  πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία/ ώρα υποβολής προσφορών

Στις 4-2-2014,  ημέρα Τρίτη και ώρα 03:00 μ.μ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών

Γραφείο Πρωτοκόλλου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος) - Τ.Κ. 115 26 Αθήνα (τηλ.: 213.2144700).

Τόπος, ημερομηνία και ώρα

αποσφράγισης προσφορών

Γραφεία Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4οςόροφος) - Τ.Κ. 115 26 Αθήνα (τηλ.: 213.2144700), στις 5-2-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.

Διάρκεια ισχύος προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία διακήρυξης

28/01/2014

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω:

 

 ΤΜΗΜΑ B: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. 1.     Σκοπός της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η επιλογή αναδόχου για το έργο «Δημιουργία & παραγωγή-εκτύπωση εντύπου - Δημιουργία & παραγωγή διαφημιστικού ραδιοφωνικού μηνύματος και μετάδοση αυτού από ραδιοφωνικούς σταθμούς - Δημιουργία & παραγωγή "banner" προβολής και καταχώριση αυτού σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (διαδικτυακούς τόπους) για την κάλυψη των αναγκών προβολής των 13 Περιφερειών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ηςΔιάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα, 6-8 Μαρτίου 2014».
 2. 2.    Το αντικείμενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο  Τμήμα Γ' της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
 3. 3.    Δικαίωμα  συμμετοχής:

3.1.                     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.
 • Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

 

3.2.                     Αποκλεισμός συμμετοχής:

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης εάν στους συμμετέχοντες:

α)  Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).

β)  Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).

γ)  Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).

δ)  Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).

ε)  βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

στ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

ζ)  καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.

η)  δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.

θ)  δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

 

3.3.                     Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες.

 

1)  Να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία στη δημιουργία & παραγωγή -εκτύπωση εντύπων, στη δημιουργία & παραγωγή διαφημιστικών ραδιοφωνικών μηνυμάτων, στη δημιουργία & παραγωγή "banner" προβολής μηνυμάτων σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (διαδικτυακούς τόπους), η οποία να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις εκτέλεσης αυτού του είδους εργασιών την τελευταία τριετία.

2) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω προϋποθέσεις καταθέτοντας, εντός του σφραγισμένου φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τις αντίστοιχες συμβάσεις. Εξετάζεται η γενική εμπειρία και η αποδεδειγμένη ειδική και τεχνική ικανότητα και εμπειρία σε παρόμοια έργα. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα για την καλή εκτέλεση των έργων που δηλώνει (πχ πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής ή βεβαιώσεις εργοδοτών) εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

 

 

Ο Πίνακας συναφών έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.                    Νοείται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας.

Η ΕΝ.Π.Ε. έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουμένων. 

 

3.5.                    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετέχει σε όσες συσκέψεις και συναντήσεις χρειαστεί, μετά από πρόσκληση της ΕΝ.Π.Ε.

 

 1. 4.     Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

 1. 5.     Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών

5.1.                    Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο Τμήμα Α΄ της παρούσας.

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον προσφέροντα.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών.

Οι προσφορές αφορούν στο σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

 

5.2.                    Η προσφορά υποβάλλεται σεένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις:

 

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

επιλογής αναδόχου για το 'Εργο «Δημιουργία & παραγωγή-εκτύπωση εντύπου - Δημιουργία & παραγωγή διαφημιστικού ραδιοφωνικού μηνύματος και μετάδοση αυτού από ραδιοφωνικούς σταθμούς - Δημιουργία & παραγωγή "banner" προβολής και καταχώριση αυτού σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (διαδικτυακούς τόπους) για την κάλυψη των αναγκών προβολής των 13 Περιφερειών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ηςΔιάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα, 6-8 Μαρτίου 2014».

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 99/2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 4-2-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦ.): 5-2-2014

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

 

 

5.3.                    Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθουςτρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους(«Υποφακέλους») σε έναπρωτότυποκαι ένααντίγραφο.

Στο ένα από τα αντίτυπα και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», θα  μονογράφεται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, αυτό δε θα είναι επικρατέστερο των άλλων σε  περίπτωση ασυμφωνίας.

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου, καθώς και τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του Φακέλου.

 

5.3.1.  Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων. Τα δικαιολογητικά αυτά            είναι:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένο (κατά περίπτωση) από:

 • το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο, ή
 • το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, ή
 • τους νομίμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συμμετεχόντων σε ένωση ή τον από κοινού ορισθέντα με ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο.

 Η αίτηση συνοδεύεται από κατάλογο συνημμένων.

 

2.Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ίσου με το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσό 2.000,00 ευρώ.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά στο διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται μετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε ένσταση ή προσφυγές. Η εγγυητική επιστολή του επιλεγέντος Αναδόχου θα επιστραφεί με την υπογραφή της Σύμβασης.

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άμεσα σε όλους τους διαγωνιζόμενους σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το διαγωνιζόμενο.

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του διαγωνιζόμενου ότι:

 • Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 • Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
 • Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.
 • Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 • Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση  του διαγωνισμού.

 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του κανενός από τους λόγους αποκλεισμού του Άρθρου 3.2 της παρούσας.

 

5.Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

6. Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα:

 • Πίνακας Συναφών Έργων, όπως περιγράφεται στο σημείο 3.3 της παρούσας.
 • Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, τις πιστοποιήσεις, το ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης του προσφέροντα.

 

7. Δικαιολογητικά απόδειξης οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντα:

 • Δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευσή τους απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο προσφέροντας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμου τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
 • Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.

 

8. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.

 

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος.

 

9.Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε:

 • ΦΕΚ σύστασης,
 • Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) συνοδευόμενο από το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.
 • ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
 • Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε.:

 • Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
 • Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
 • Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται, με διάταξη νόμου, από την προσκόμισή τους. Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόμισή τους, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την εξαίρεση αυτή.

 

Τα φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν   βεβαίωση έναρξης εργασιών,από την οποία θα προκύπτει συναφής με το αντικείμενο επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

 

 • Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει με ποινή αποκλεισμού την πρόταση προσέγγισης του έργου και ειδικότερα την κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, την εμπειρία εκτέλεσης αντίστοιχων έργων καθώς και την τεχνική και οργανωτική επάρκεια του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων της διακήρυξης.

 

 • Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού την υπογεγραμμένη από το αρμόδιο πρόσωπο εκ μέρους κάθε υποψήφιου οικονομική προσφορά (ποσό προσφοράς πλέον ΦΠΑ), η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς.  

Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή απορρίπτονται.

 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού,υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο η έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ποιότητας  των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου. Στην περίπτωση που και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

 

Σημειώνεται ότι οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.), πλην των προβλεπόμενων από τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου θα βαρύνουν τον προσφέροντα. Ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

 

 1. 6.     Ισχύς προσφορών

Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 

 1. 7.     Αποσφράγιση προσφορών

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

 

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

 

7.1.                     Αποσφράγιση Δικαιολογητικών

 

 

 • Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και μονογράφεται η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά φύλλο.
 • Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

 

7.2.                     Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών

 

 • Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο.

 

 • Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, θα συντάξει πρακτικό με το οποίο θα εισηγείται και θα τεκμηριώνει τις θέσεις της ως προς την κατάταξη των υποψηφίων αναδόχων στο αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής.

 

7.3.                     Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών

 

 

 • Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς. Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το Πρωτότυπο κατά φύλλο και ανακοινώνονται οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των διαγωνιζομένων.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται στη συνέχεια σε συνεδρίαση, προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο της παρούσας.
 • Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, με το οποίο θα εισηγείται και θα τεκμηριώνει τις θέσεις της ως προς την κατάταξη των υποψηφίων αναδόχων στο αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής.

7.4.                     Απόφαση Κατακύρωσης

 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την επιλογή και κατακύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. το οποίο και θα εκδώσει την απόφαση κατακύρωσης.

 

 1. 8.     Αξιολόγηση προσφορών

 

8.1.                    Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

8.2.                    Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α

Κριτήριο Βαθμολογίας Υποψήφιων Αναδόχων

Συντελεστής Βαρύτητας

 

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

33 %

 

Εμπειρία εκτέλεσης αντίστοιχων έργων  

33 %

 

Τεχνική και οργανωτική επάρκεια εκτέλεσης του έργου βάσει των όρων της διακήρυξης.

34 %

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

 

Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά.

 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν αφορούν σε απαράβατους όρους και η προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως τεχνικά αποδεκτή.

 

8.3.                    Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στα ακόλουθα:

 • Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής
 • Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 • Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης
 • Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

 

An=(0.80*(Tn/Tmax) +0.20*(Kmin/Kn)*100

 

Όπου:

Tmax: η σταθμισμένη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς

Tn: η σταθμισμένη βαθμολογία αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς

Kmin: η χαμηλότερη οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.)

Kn: το κόστος της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου.

 

Ο υπολογισμός του Anγίνεται μέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό An.

 

 1. 9.     Επιλογή Αναδόχου - κατακύρωση διαγωνισμού

9.1.                    Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε., σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της αρμόδια Επιτροπής Διαγωνισμού.

9.2.                    Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από την ΕΝ.Π.Ε., οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της δωροδοκίας της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

 

9.3.          Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες.

 

9.4.          Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΝ.Π.Ε μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.

 

 1. 10.                        Κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

 

10.1.      Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

 

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση.

 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

 

10.2.      Ανάδοχος στον οποίο κατακυρωθεί το έργο, υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η ΕΝ.Π.Ε. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.

 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ της παρούσας. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.

 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως.

 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση.

 

 1. 11.                         Παρακολούθηση - παραλαβή έργου

 

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασής από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει των σχετικών εισηγήσεων των Οργάνων Διοίκησης της ΕΝ.Π.Ε. και των εντεταλμένων από τον Πρόεδρο αυτής στελεχών και υπαλλήλων.

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συμπλήρωση των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

 

Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται στη μελέτη. 

 

 1. 12.                        Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου

 

 

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του, υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

 

 1. 13.                        Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την ΕΝ.Π.Ε. κατά τις εργάσιμες ώρες.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 1. 14.                        Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες έως 15:00 μμ, με τις υπηρεσίες της ΕΝΠΕ στο τηλ. 2132144700. 

 

 1. 15.                        Ποινικές ρήτρες

Σε περίπτωση υπερβάσεως των οριζομένων κατωτέρω (τμήμα Γ), χρονικών προθεσμιών παράδοσης του έργου καθώς και οποιουδήποτε άλλου από τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί από τον ανάδοχο, θα καταπίπτει, πέραν οιασδήποτε άλλης συνέπειας, ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου, ανερχόμενη στο διπλάσιο του συμβατικού τιμήματος.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση του έργου : «Δημιουργία & παραγωγή-εκτύπωση εντύπου - Δημιουργία & παραγωγή διαφημιστικού ραδιοφωνικού μηνύματος και μετάδοση αυτού από ραδιοφωνικούς σταθμούς - Δημιουργία & παραγωγή "banner" προβολής και καταχώριση αυτού σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (διαδικτυακούς τόπους) για την κάλυψη των αναγκών προβολής των 13 Περιφερειών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ης Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα, 6-8 Μαρτίου 2013».

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Το έργο εκτελείται με βάση την από 3-12-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. με θέμα την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για την προβολή των 13 Περιφερειών στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ης Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα, 6-8 Μαρτίου 2013 (Θέμα: 3ο).  

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ /ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ

 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την δημιουργία και παραγωγή - εκτύπωση εντύπου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 

ΕΝΤΥΠΟ 36/ΣΕΛΙΔΟ

 

Προδιαγραφές

                   Σχήμα:          Α4(ΚΛΕΙΣΤΟ)

                   Σελίδες:        32+4

                   Xρώματα:      4+4

                   Ποσότης:       2.500 τεμάχια

                   Χαρτί:                    150gr velvet εσωτερικές σελίδες

                                      300gr velvet εξώφυλλο

                   Βιβλιοδεσία:   καρφίτσα     

 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρήσει τις παραπάνω προδιαγραφές και να υποβάλλει έως την 15-2-2014 στην ΕΝΠΕ το κασέ της έκδοσης προς έγκριση.

 

Σε ότι αφορά στο περιεχόμενο της έκδοσης και την εικονογράφηση του θα πρέπει να περιλαμβάνει:

-          Εξώφυλλο σχετικό με την εκδήλωση (εικαστική πρόταση του αναδόχου)

-          Μήνυμα του Προέδρου της ΕΝΠΕ (θα δοθεί στον ανάδοχο από την ΕΝΠΕ)

-          Ένα δισέλιδο με τις φωτογραφίες των 13 Περιφερειαρχών και τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε Περιφέρειας (θα δοθεί στον ανάδοχο από την ΕΝΠΕ)

-          Ένα δισέλιδο που θα παρουσιάζει το θεσμικό ρόλο των 13 αιρετών Περιφερειών στην Ελλάδα μετά την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη και το ρόλο της ΕΝΠΕ (από τον ανάδοχο)

-          Ένα δισέλιδο για καθεμιά από τις 13 Περιφέρειες όπου θα παρουσιάζονται τα εξής

 • o        Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας
 • o        Η διοικητική της διαίρεση (περιφερειακές ενότητες, πρωτεύουσα)
 • o        Ο πληθυσμός της
 • o        Η διάρθρωση της οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο και η συμβολή της στην ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο
 • o        Το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους κάθε Περιφέρειας

 

Κάθε δισέλιδο που αφορά καθεμιά από τις 13 περιφέρειες θα περιλαμβάνει δύο φωτογραφίες εμβληματικού χαρακτήρα (θα δοθούν στον ανάδοχο από την ΕΝΠΕ καθώς και το λογότυπο κάθε Περιφέρειας).

 

Η έκδοση θα γίνει στην Αγγλική Γλώσσα.

 

Όλα τα κείμενα που θα συνταχθούν με ευθύνη του αναδόχου, θα δοθούν προς έγκριση στην ΕΝΠΕ  έως την 20η  Φεβρουαρίου 2014.

 

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 

 • ·         Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία και παραγωγή ραδιοφωνικού μηνύματος, διάρκειας 30-35 δευτερολέπτων. Επίσης θα συνάψει συμβάσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναφέρονται κατωτέρω για τη  μετάδοση αυτού (με δαπάνες του Αναδόχου και αποκλειστική ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου).
  • ·         Το περιεχόμενο του μηνύματος (ακριβές κείμενο) θα υποδειχθεί από την ΕΝΠΕ.
  • ·         Η τελική επιλογή του εκφωνητή θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΝΠΕ.
  • ·         Η παραγωγή θα παραδοθεί στην ΕΝ.Π.Ε. σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD)  έως την 20-2-2014, για έγκριση.
  • ·         Ο ανάδοχος υποχρεούται έως την 25-2-2014: (α) να έχει ολοκληρώσει την υπογραφή συμβάσεων για την, με δαπάνη αυτού, αγορά ραδιοφωνικού χρόνου (μίσθωση χρόνου μετάδοσης) και την παράδοση του μηνύματος σε μορφή CD σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναφέρονται παρακάτω:
 1. 1.     ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
 2. 2.     SKAI FM
 3. 3.     ΒΗΜΑ FM
 4. 4.     ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 5. 5.     ALPHA 98,9
 6. 6.     ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
 7. 7.     ΑΘΗΝΑ 9,84
 8. 8.     REAL FM
 9. 9.     ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Και (β) να παραδώσει αντίγραφα των υπογεγραμμένων συμβάσεων στην ΕΝ.Π.Ε.

 • ·         Το μήνυμα θα πρέπει να μεταδοθεί από τους παραπάνω ραδιοφωνικούς σταθμούς τις ημέρες 3, 4 και 5 Μαρτίου 2014, 7 φορές ημερησίως στον κάθε ραδιοφωνικό σταθμό, και μεταξύ των ωρών 07:00 - 20:00.
 • ·         Η ΕΝ.Π.Ε. ουδεμία συμβατική ή άλλου είδους υποχρέωση θα έχει έναντι των επιχειρήσεων των ραδιοφωνικών σταθμών.

Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ "BANNER" ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ)  

 

 • ·         Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει εικαστικό banner για το διαδίκτυο. Οι διαστάσεις του banner θα είναι 300px X 250px ή 728px X 90px. Επίσης θα συνάψει συμβάσεις με ιστοσελίδες που αναφέρονται κατωτέρω για την  καταχώρηση αυτού (με δαπάνες του Αναδόχου και με αποκλειστική ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου).
  • ·         Το περιεχόμενο του μηνύματος του banner θα υποδειχθεί από την ΕΝΠΕ.
  • ·         Το τελικό προϊόν της παραγωγής θα δοθεί προς έγκριση στην ΕΝΠΕ έως 20-2-2014.
  • ·         To banner θα πρέπει να αναρτηθεί με δαπάνες του αναδόχου τις ημέρες 4,5,6,7 και 8 Μαρτίου 2014 στην πρώτη σελίδα και τις υποσελίδες (πολιτική - παραπολιτικά και οικονομία) σε κάθε μία από τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Aυτοδιοικητικές:

 1. Aftodioikisi.gr
 2. Epolis.gr
 3. Airetos.gr
 4. Newsta.gr

Ειδησεογραφικές:

1.              newsit.gr

 

2.              in.gr

 

3.              protothema.gr

 

4.              news247.gr

 

5.              newsbeast.gr

 

6.              newsbomb.gr

 

7.              iefimerida.gr

 

8.              lifo.gr

 

9.              enikos.gr

 

10.          tovima.gr

 

11.          capital.gr

 

12.          naftemporiki.gr

 

13.          tro-ma-ktiko.blogspot.gr

 

14.          skai.gr

 

15.          alpha.gr

 

16.          ethnos.gr

 

17.          athensvoice.gr

 

18.          real.gr

 

19.          kathimerini.gr

 

20.          tanea.gr

 

21.          antenna.gr

 

22.          enet.gr

 

23.          newpost.gr

 

24.          star.gr

 

25.          imerisia.gr

 

26.          tvxs.gr

 

27.          koutipandoras.gr

 

28.          trelokouneli.gr

 

29.          olympia.gr

 

30.          parapolitika.gr

 

31.          protagon.gr

 

32.          nooz.gr

 

33.          paraskhnio.gr

 

34.          left.gr

 

35.          fimotro.blogspot.gr

 

36.          euro2day.gr

 

37.          kourdistoportocali.com

 

38.          nonews-news.blogspot.gr

 

39.          zougla.gr

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην ΕΝΠΕ έως την 28-2-2014 τις υπογεγραμμένες συμβάσεις με τις ιστοσελίδες.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

 

Συνημμένο το αρχείο με ΑΔΑ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου