Τον επόμενο χρόνο πρόκειται να ξεκινήσει η μεσοπρόθεσμη επανεξέταση της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ με τίτλο «Ευρώπη 2020». Η πρόοδος που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα δεν κρίνεται ικανοποιητική και η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι αποφασισμένη να εξετάσει όλους τους ανασταλτικούς παράγοντες που τροχοπεδούν την υλοποίησή της προβάλλοντας, στο πλαίσιο του σχετικού διαλόγου, τις θέσεις των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ.

Προς τούτο, η ΕτΠ έχει εγκαινιάσει ευρεία διαδικασία διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ μέσω του προγράμματος INTERREG IV C, με σκοπό αφʼ ενός μεν να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό θα πρέπει να αναθεωρηθεί η στρατηγική «Ευρώπη 2020», αφʼ ετέρου δε να συλλεχθούν νέες ιδέες και παρατηρήσεις.

Το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης είναι αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ιστορικό Δελτίων Τύπου