Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Γραφείο Ισότητας ΕΝ.Π.Ε., το οποίο συγκροτήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), συμμετέχει στο Δίκτυο «Ελένη Σκούρα», το οποίο με τη σειρά του δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Ε.Σ.Π.Α., μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 Το Έργο απευθύνεται σε γυναίκες που είναι ήδη αιρετές ή που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες(σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο) με στόχο την ενίσχυση και εμψύχωση των ίδιων των γυναικών, προκειμένου να διεκδικήσουν και να επιτύχουν όχι μόνο τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και την εκλογή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Οι δράσεις του Έργου ποικίλλουν και συνίστανται στις παρακάτω:

1.Δράσεις δικτύωσης: Δημιουργείται το Δίκτυο «Ελένη Σκούρα» για την ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το Δίκτυο θα λειτουργήσει ως μόνιμος μηχανισμός ανταλλαγής απόψεων, εμπειρογνωμοσύνης και δικτύωσης μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων, για ζητήματα που αφορούν στην ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στην ισότιμη πολιτική αντιπροσώπευση των γυναικών σε όργανα, θέσεις και διαδικασίες εξουσίας.

2.Επιμόρφωση και Ενδυνάμωση:Σχεδιάζεται η διοργάνωση διήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων (Α' και Β' Κύκλος) σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με τη συμμετοχή αιρετών γυναικών ή γυναικών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογικές διαδικασίες. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, το περιεχόμενο των οποίων θα βασίζεται σε εκπαιδευτικό πακέτο που εκπονείται ειδικά για τον σκοπό αυτόν, περιλαμβάνουν θεωρητικό και βιωματικό μέρος, παρέχοντας στις γυναίκες όλα τα απαραίτητα εφόδια για την εμψύχωσή τους.

3.Συμβουλευτική Στήριξη: Προβλέπεται η λειτουργία γραφείου συμβουλευτικής στήριξης, το οποίο θα υποστηρίζει με την παροχή συμβουλών αιρετές ή γυναίκες που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα κοινά σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

4.Δημόσιες Εκδηλώσεις:Προγραμματίζεται η πραγματοποίηση ημερίδων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς επίσης και η διοργάνωση πανελληνίου και ευρωπαϊκού συνεδρίου, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

5.Εκπόνηση Μελετών-Ερευνών:Τρεις (3) μελέτες-έρευνες πρόκειται να εκπονηθούν στο πλαίσιο του Έργου, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά τόσο στην επιστημονική προσέγγιση του φαινομένου της μειωμένης συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και στη συγκέντρωση χρήσιμων πηγών, αρχείων και ιστορικού υλικού για την ανάδειξη του κοινοβουλευτικού έργου και της κοινοβουλευτικής πορείας των γυναικών.

 

Οι 3 θεματικές ομάδες που συστήνονται στο πλαίσιο του Δικτύου είναι οι ακόλουθες:

α) Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων.

β) Ένταξη της διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων.

γ) Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων.

 

Το Γραφείο Ισότητας ΕΝ.Π.Ε. έχει επιλέξει να συμμετάσχει στην 1η και στην 3η θεματική ομάδα.

 

Τελικός δικαιούχος:

Το Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι ο τελικός δικαιούχος του Έργου και ο συντάκτης φορέας και συντονιστής του Δικτύου «Ελένη Σκούρα».

 

Αναλυτική περιγραφή του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», στο σχετικό ιστότοπο: http://www.gynaikes-politiki.gr/

Ιστορικό Δελτίων Τύπου