Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2012

Α.Π.: 168


Προς:

1) Κο Αναστάσιο Γιαννίτση

Υπουργό Εσωτερικών

2) Κα Φώφη Γεννηματά

Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών

3) Κο Πάρη Κουκουλόπουλο

Υφυπουργό Εσωτερικών

 

Θέμα: Προτάσεις για νομοθετική ρύθμιση.

 

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

 

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής μας στο Υπουργείο, σχετικά με την επεξεργασία και διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την μεταναστευτική πολιτική - ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», η άποψη της Ένωσης Περιφερειών είναι η εξής:

 

Α.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Με το άρθρο 3 του προτεινόμενου νομοσχεδίου θεσπίζονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα γνωμοδοτικές επιτροπές από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, και επιχειρείται στην ουσία η ανασυγκρότηση των παλιών Νομαρχιακών Συμβουλίων, γεγονός που είναι τελείως αντίθετο με την λογική της ενιαίας Περιφέρειας και του Καλλικράτη. Προσθέτει επιπλέον όργανα που θα κάνουν ακόμα πιο γραφειοκρατική και δύσκαμπτη τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις Περιφέρειες λειτουργούν ήδη: το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, οι 2 Επιτροπές που το Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του, οι 4 Μητροπολιτικές Επιτροπές (όπου αυτές προβλέπονται), η Επιτροπή Διαβούλευσης, και η Επιτροπή Ισότητας. Με την δημιουργία και των Περιφερειακών Επιτροπών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, αυξάνει υπέρμετρα ο αριθμός των επιτροπών. Επιπλέον, εάν ληφθεί υπόψη ότι ο ρόλος τους είναι αφενός συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός και αφετέρου ότι δεν προβλέπεται καμία αμοιβή ούτε έξοδα μετακίνησης, τότε μοιραία δεν θα συμμετέχει κανένας περιφερειακός σύμβουλος σε αυτές, οι οποίες θα καταλήξουν απλώς να παρακωλύουν και να καθυστερούν το έργο της Περιφέρειας.

Η πρόβλεψη του άρθρου 3 για την λειτουργία των Περιφερειακών Επιτροπών που θα επεξεργάζονται προτάσεις και θα γνωμοδοτούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην οικονομική επιτροπή και στις λοιπές διοικητικές επιτροπές της Περιφέρειας, δημιουργεί ουσιαστικά ένα ενδιάμεσο πολιτικό όργανο, που κινδυνεύει να αλλοιώσει το ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετατρέποντάς το σε «ομοσπονδιακό» συμβούλιο που θα επιχειρεί να γεφυρώσει τοπικιστικές αντιλήψεις και αντιπαραθέσεις των μερών του. Η Ένωση Περιφερειών, είναι απολύτως αντίθετη με την θεσμοθέτηση ενός ακόμα οργάνου, που και την διαδικασία λήψης αποφάσεων θα δυσκολέψει και περισσότερη γραφειοκρατία θα προσθέσει στην ήδη υπάρχουσα δομή των Περιφερειών. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολό της.

 

Β.ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Με τον Καλλικράτη τα υπάρχοντα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, μαζί με όλες τις αναπτυξιακού χαρακτήρα αρμοδιότητες, μεταφέρθηκαν από το Κράτος στην Αυτοδιοίκηση β' βαθμού. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, που επέφερε ο Καλλικράτης ενισχύοντας το ρόλο της αιρετής Περιφέρειας καθιστώντας την τον βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού προγραμματισμού. Οι αρμοδιότητες προγραμματισμού και ανάπτυξης αποτελούν την πεμπτουσία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Με το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου επιχειρείται η επαναδημιουργία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ταμείων Ανάπτυξης, χωρίς ωστόσο αυτή να διαθέτει πλέον ούτε αναπτυξιακές αρμοδιότητες ούτε το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για να τις ασκήσει, δεδομένου ότι αυτό μεταφέρθηκε στις αιρετές Περιφέρειες.

Το άρθρο αυτό υπονομεύει τον πυρήνα της διοικητικής μεταρρύθμισης που επιχείρησε το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», αφού αναθέτει έναν διακριτό αναπτυξιακό ρόλο στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, παρότι ο ρόλος αυτός έχει πανηγυρικώς απονεμηθεί στις αιρετές Περιφέρειες! Οι διατάξεις του άρθρου 22 του σχεδίου νόμου με τον τίτλο «Ταμεία Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» ουσιαστικά δημιουργούν στις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ένα δεύτερο προγραμματικό επίπεδο, απέναντι στο ήδη θεσμοθετημένο επίπεδο της αιρετής Περιφέρειας, προκαλώντας έτσι σύγχυση, εάν όχι διοικητικό τραγέλαφο…

Είναι ενδεικτικό ότι στους σκοπούς του ταμείου είναι:

Η διαχείριση πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημοσίου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα στους τομείς αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Η διαχείριση των πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3889/2010 .

Η τεχνική υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ιδίως του τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.

Η επιβολή, βεβαίωση και η είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του ταμείου, μετά από απόφαση του Γ.Γ, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών και η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 22 ουσιαστικά επανασυστήνουν τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα οποία μάλιστα θα στελεχωθούν και με αποσπάσεις υπαλλήλων από τους ΟΤΑ. Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας με τη σύσταση των Ταμείων αυτών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ζητώντας την άμεση απόσυρση της διάταξης. Είναι αδιανόητο σε εποχές που συρρικνώνεται ο Δημόσιος Τομέας στο σύνολό του, να επιχειρείται η δημιουργία νέων νομικών προσώπων, με νέα Διοικητικά Συμβούλια, πρόσθετες αρμοδιότητες και αδιευκρίνιστο ρόλο, που θα επιβαρύνουν επιπλέον τον κρατικό προϋπολογισμό και θα εντείνουν τις διοικητικές τριβές και αντιπαραθέσεις με τα λειτουργούντα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.

 

Γ.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΔΣΑ.

Ως προς τις διατάξεις για τη συγκρότηση των ΦΟΔΣΑ, άρθρα 16-21 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, η ΕΝΠΕ εκφράζει την αντίθεσή της με το προτεινόμενο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας τους, εκτός από τις διατάξεις που αφορούν στους Διαβαθμιδικούς ΦΟΔΣΑ των Νησιωτικών Περιφερειών (άρθρο 17) και της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 20 παρ 5 επ). Η προτεινόμενη λύση σε συνδυασμό με την διάταξη του υπό ψήφιση του σχεδίου νόμου «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» με την οποία ανατίθεται πλέον η εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ στους ΦΟΔΣΑ και όχι στην αιρετή Περιφέρεια, διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά αναποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που εκτιμούμε ότι θα πλήξει ιδιαίτερα τις ηπειρωτικές Περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ 1 οι νέοι ΦΟΔΣΑ καθίστανται υπεύθυνοι για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του ΠΕΔΣΑ, ο οποίος εκπονείται αποκλειστικά από αυτούς, αλλά εγκρίνεται στη συνέχεια από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η εν λόγω ρύθμιση περιορίζει εντελώς αδικαιολόγητα το ρόλο των Περιφερειών στην έκδοση μιας απλής διαπιστωτικής πράξης έγκρισης των ΠΕΣΔΑ. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται εν πολλοίς το αναποτελεσματικό μοντέλο κατακερματισμού των έργων διαχείρισης και επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων σε πλήθος μικρών μη οικονομικά βιώσιμων μονάδων και αναιρείται ο χαρακτήρας του περιφερειακού σχεδιασμού ως αναπόσπαστου μέρους του ευρύτερου περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού. Η μη συμμετοχή των εκπροσώπων των Περιφερειών σε κρίσιμες αποφάσεις που εξειδικεύουν τον ΠΕΔΣΑ κατά το πρότυπο των διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Αττικής και των Νησιωτικών Περιφερειών δεν συνάδει με τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα που προσδίδει κατά πάγιο τρόπο η νομοθεσία στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Οδηγεί δε σε προφανή αναποτελεσματικότητα του συστήματος λόγω της πλήρους ανυπαρξίας δομών συνεργασίας των φορέων που αναλαμβάνουν α) την εκπόνηση (ΦΟΔΣΑ), β) την έγκριση (Περιφέρειες), γ) τις αρμοδιότητες Προϊστάμενης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας των μελετών, υπηρεσιών και έργων (Περιφέρειες) και δ) την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ (ΦΟΔΣΑ). Ο κατακερματισμός των παραπάνω σταδίων εκπόνησης και υλοποίησης των ΠΕΣΔΑ, ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα μας για την επίτευξη των στόχων της ενωσιακής νομοθεσίας, δεν συμβάλλει επ'ουδενί στην κάλυψη της επείγουσας ανάγκης άμεσης επικαιροποίησης των ΠΕΣΔΑ.

 

Ειδικά στο άρθρο 17 παρ. 1 πρέπει να αντικατασταθεί η φράση «Έδρα τους ορίζεται η έδρα της οικείας περιφέρειας» από τη φράση «Έδρα τους ορίζεται η έδρα της οικείας περιφέρειας ή το νησί με την μεγαλύτερη παραγωγή στερεών αποβλήτων».

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αναδεικνύει ότι ο κατακερματισμός και η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που δυσχεραίνει την εφαρμογή της νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό κεντρική θέση της ΕΝΠΕ είναι ότι η συγκρότηση των νέων ΦΟΔΣΑ πρέπει να διέπεται από τη λογική των διαβαθμιδικών συνδέσμων, κατά το πρότυπο των νησιωτικών Περιφερειών και της Περιφέρειας Αττικής.

 

Δ.ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΔΣΝΑ

Όπως γνωρίζετε, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος του αρ. 211 του ν. 3852/2010, που διαδέχεται τον ΕΣΔΚΝΑ, κληρονομεί και τα χρέη του παλαιού Συνδέσμου, που ανέρχονται σε περίπου 120 εκ. ευρώ. Αν σε αυτά προστεθούν και τα χρέη που καθημερινά προστίθενται από την ελλειμματική λειτουργία του Συνδέσμου, που χρεώνονται στον νέο Σύνδεσμο, γίνεται αντιληπτό ότι το μέλλον του νέου φορέα είναι εξ αρχής υποθηκευμένο και αβέβαιο.

Δεδομένου ότι στις ρυθμίσεις του τρίτου κεφαλαίου για τους ΦΟΔΣΑ, δεν υπάρχει καμία σχετική διάταξη, πρέπει να προβλεφθεί τρόπος, ώστε να καταστεί βιώσιμη η λειτουργία του νέου φορέα που έχει αναλάβει το τεράστιο έργο της διαχείρισης των αποβλήτων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου διαμένει ο μισός σχεδόν πληθυσμός της χώρας.

 

Ε.ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

Με πλήθος επιστολών μας, είχαμε καταθέσει στο Υπουργείο σας, προτάσεις, που προσφέρουν λύσεις σε προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει από την καθημερινή λειτουργία του θεσμού, ζητώντας την ενσωμάτωσή τους στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο. Μελετώντας όμως το σχέδιο νόμου που μας δόθηκε, διαπιστώσαμε, πως αυτές απουσιάζουν παραδόξως παντελώς. Πρόκειται για διατάξεις που αφορούν κρίσιμα ζητήματα για την εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειών και είναι απολύτως επιβεβλημένη η ένταξή τους, έστω και τώρα, στο νομοσχέδιο. Πρόκειται, ειδικότερα, για τα εξής ζητήματα:

 

1.ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ.Π.Ε.

Στο τέλος της παρ. 11α του άρθρου 247 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2α του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011, (ΦΕΚ Α 138/2011), προστίθεται παρ. 11β, ως εξής:

«Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ή μελών ειδικού επιστημονικού προσωπικού (Άρθρο 2 του ΠΔ 116/2006), από νομικά πρόσωπα και φορείς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του εποπτεύοντος Υπουργού του νομικού προσώπου ή φορέα στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή το ειδικό επιστημονικό προσωπικό».

 

2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μετά το άρθρο 94 παρ. 4 αρ. 16 του ν. 3852/2010 προστίθεται η ακόλουθη διάταξη με αριθμό 17:

«17. Η στέγαση των περιφερειακών υπηρεσιών του, και με μίσθωση ακινήτων, καθώς και αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών»

Οι λοιπές αρμοδιότητες, αναριθμούνται αναλόγως.

 

3.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των Περιφερειών που αποτελούσε πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης, ενώ έχει προβλεφθεί στο άρθρο 275 του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010), εντούτοις δεν εφαρμόζεται κατά την διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας. Επειδή θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική διαδικασία, που θα θωρακίσει την αιρετή Περιφέρεια και θα διασφαλίσει την νομιμότητα, ζητούμε να απαλειφθεί η παράγραφος 17 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010, με τη οποία «η εκκαθάριση, ο έλεγχος νομιμότητας και η εντολή πληρωμής των δαπανών των Περιφερειών διενεργείται από τις ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών που λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια» και να έχει άμεση εφαρμογή το άρθρο 275 του νόμου 3852/2010 που αναφέρεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δαπάνες των Περιφερειών και των ΝΠΔΔ τους, με την τροποποίηση ο προληπτικός έλεγχος να διενεργείται στην έδρα της κάθε Περιφέρειας από, τοποθετημένο προς τούτο, Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε κάθε δε περίπτωση ζητάμε το προβλεπόμενο, από το άρθρο 9 παρ. 2 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου, όριο των «διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ» να παραμείνει στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

 

4.ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Στην παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η σχετική απόφαση εκδίδεται από τους οικείους Περιφερειάρχες».

 

5.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Στα διοικητικά όρια των Περιφερειών έχουν καταγραφεί αρκετά αχρησιμοποίητα κτήρια του Ελληνικού Δημοσίου που μένουν αναξιοποίητα και κλειστά. Τα κτήρια αυτά θα μπορούσαν να παραχωρηθούν κατά χρήση ή κατά κυριότητα στις Περιφέρειες, ώστε να χρησιμεύσουν για την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών και στεγαστικών αναγκών τους.

Επίσης, να προβλεφθεί ότι τα Διοικητήρια των πρώην Νομαρχιών να παραμένουν στο Β' βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

6.ΑΚΙΝΗΤΑ

Επίσης πρέπει να προστεθεί η εξής διάταξη: «Υπηρεσίες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, του νόμου 2218/1994 καθώς και του Κώδικα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (π.δ.30/1996) δεν καταργήθηκαν και παραμένουν στην αρμοδιότητα της Κεντρικής ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συστεγάζονται σε ακίνητα με αυτές που καταργήθηκαν και περιήλθαν στην αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, με βάση τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 και των μεταγενέστερων νόμων και διατάξεων που αντικατέστησαν, συμπλήρωσαν ή τροποποίησαν αυτόν, συνεχίζουν να στεγάζονται σε αυτά. Ακίνητα, τα οποία με βάση τη διάταξη του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 περιήλθαν στην κυριότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και κατά το χρόνο κύρωσης του παρόντος Κώδικα χρησιμοποιούνται στο σύνολό τους ή σε μέρος τους από την Περιφέρεια, παραμένουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα σ´ αυτήν. Εκκρεμείς δίκες μεταξύ του Δημοσίου και ΝΠΔΔ ή άλλων φορέων και νομικών προσώπων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με αντικείμενο τη διεκδίκηση ή την αναγνώριση της κυριότητας των ακινήτων που περιήλθαν σύμφωνα με τα παραπάνω στην Περιφέρεια καταργούνται, τυχόν δε δικαστικές αποφάσεις δεν εκτελούνται»

 

7.ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η αρμοδιότητα του άρθρου 163 εδ. ζ, του Ν. 3852/2010 κατά το μέρος που αφορά την μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων, προτείνεται να περιέλθει στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ή εναλλακτικώς να προστεθεί στο τέλος του άρθρου, διάταξη, σύμφωνα με την οποία να μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, με αυξημένη πλειοψηφία, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του αυτών στην Οικονομική Επιτροπή.

 

8.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Στο άρθρο 280 παρ. ΙΙ του Ν. 3852/2010, προστίθενται οι εξής αρμοδιότητες: «47. Η χορήγηση άδειας εργασίας, σύμφωνα με το Ν.1975/1991, όπως ισχύει, σε κατόχους Ταυτότητας Ομογενούς. 48. Η χορήγηση άδειας εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.189/1998, όπως ισχύει, σε αναγνωρισμένους πολικούς πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και προσωρινά διαμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους κατόχους αδειών παραμονής. 49. Η θεώρηση βεβαίωσης Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, σύμφωνα με το Ν.3386/2005, όπως ισχύει, για την είσοδο αλλοδαπών στην Ελλάδα λόγω σπουδών. 50. Η τήρηση αρχείου εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών τα οποία δέχονται για φοίτηση αλλοδαπούς φοιτητές από τρίτες χώρες».

 

9.ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Προστίθεται η ακόλουθη διάταξη:

«Ο Περιφερειάρχης μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει, απευθείας την κατάρτιση μελέτης, την εκτέλεση έργου ή προμήθειας, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), στο οποίο δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.».

 

10.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 184 του Ν. 3852/2010, ως εξής:

«4. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών. Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι οκτώ (8) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της μηνιαίας αποζημίωσης του περιφερειάρχη».

 

11.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝ.Π.Ε.

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Εποπτικού Συμβουλίου και των λοιπών Επιτροπών της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), που συστήνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011), δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων. Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι δύο (2) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή και μέχρι μία (1) συνεδρίαση ανά δίμηνο για το Εποπτικό Συμβούλιο και για τις λοιπές Επιτροπές, ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ. Για όσα μέλη των προαναφερομένων οργάνων, μετακινούνται κατά το προηγούμενο εδάφιο για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, καταβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε., δαπάνες μετακίνησης και διαμονής».

Άλλως, να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/2011) Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικων και Εσωτερικών περί καθορισμού αποζημίωσης των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. (Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής, Εποπτικού Συμβουλίου και λοιπών Επιτροπών).

 

12.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

Με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο των επιχειρήσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης [διατάξεις άρθρου 21 του Ν.2218/1994 - ΦΕΚ 90 Α΄, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τα Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ 231 Α΄) και 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄)], οι δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ μπορούσαν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούσαν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπήρχαν.

Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις αμιγείς θεωρούνταν οι επιχειρήσεις όταν το μετοχικό κεφάλαιό τους ελεγχόταν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και λειτουργούσε με τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, με αποτέλεσμα οι Ανώνυμες Εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ελεγχόταν άμεσα ή έμμεσα από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να θεωρούνται αμιγείς.

Με βάση τους παραπάνω συλλογισμούς να προστεθεί ερμηνευτική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ως αμιγείς επιχειρήσεις να θεωρούνται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων να ανήκει κατά πλειοψηφία στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (νυν Περιφέρεια).

 

13.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΕΠΕ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10)

Η Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ)» δεν εντάσσεται στις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 199 του Ν 3852/2010.

 

14.ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ

Από τις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), ορίζεται ιδιάζουσα δωσιδικία για τους Περιφερειάρχες, όπως και τους Δημάρχους. Μάλιστα στην επόμενη διάταξη του αρθρ. 236 (παρ. 2.β) ορίζεται «ότι καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό θεωρείται αυτή που εκδίδεται από το Τριμελές Ποινικό Εφετείο». Η θεσπισθείσα με τις ως άνω διατάξεις ειδική δωσιδικία για τους Περιφερειάρχες, παραπέμπει στην διάταξη του αρθρ. 111 παρ. 7 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

'Ήδη η ως άνω διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την μεταγενέστερη διάταξη του άρθρ. 10 παρ. 1 του Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α 218) και πλέον τα Δικαστήρια δεν δέχονται ότι για τους Περιφερειάρχες υπάρχει ειδική δωσιδικία, όπως καθορίσθηκε με τον Ν. 3852/2010. Το ακριβές περιεχόμενο της διάταξης είναι το ακόλουθο:

[ Κώδικας Ποινικής Δικονομίας: Άρθρο 111 <Η πρώην παρ. 7 αναριθμήθηκε σε παρ. 6 και το περιεχόμενό της τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010)>].

"Το δικαστήριο εφετών δικάζει: …

6. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.

«6(7). Τα πλημμελήματα των δικαστών πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών πταισματοδικών, των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.».

Μάλιστα, με την ύπαρξη στον ως άνω βασικό Νόμο για τις Περιφέρειες (Ν.3852/2010), της διατάξεως «(για τους Περιφερειάρχες) απόφαση σε πρώτο βαθμό θεωρείται, είναι αυτή που εκδίδεται από το Τριμελές Ποινικό Εφετείο», προκύπτει και μέγιστη αντιφατικότητα των σχετικών διατάξεων, με άμεση ανάγκη επίλυσης του όλου ζητήματος.

Πρότασή μας είναι να επανέλθει σε ισχύ η ειδική δωσιδικία των Περιφερειαρχών. Μάλιστα προτείνεται, η ειδική δωσιδικία να επεκταθεί και στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

15.ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

Μεταξύ των αδικημάτων για τα οποία προβλέπεται έκπτωση Περιφερειάρχη λόγω καταδίκης, είναι και αυτό της παράβασης καθήκοντος (άρθρ. 236 παρ. 1 εδ. γ. Ν. 3852/2010). Δεν γίνεται αναφορά όμως στο κείμενο του ισχύοντος Νόμου, όπως υπήρχε στον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι η διάπραξη του ως άνω αδικήματος, για να επιφέρει έκπτωση (ή αντίστοιχα κατάσταση αργίας με την πρωτόδικη απόφαση), πρέπει να στρέφεται κατά του ίδιου του Νομικού Προσώπου της Περιφέρειας ή των νομικών προσώπων που υπάγονται σ' αυτή.

Προτείνεται η σχετική συμπλήρωση, όπως υπήρχε και στον προϊσχύσαντα Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

16.ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ. γ' πρέπει να απαλειφθεί η λέξη «αιτιολογημένα».

Στο άρθρο 4 πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος ως εξής: «Η Οικονομική, Εκτελεστική και οι διοικητικές επιτροπές υποστηρίζονται από Γραμματεία που με ευθύνη της τηρούνται Πρακτικά. Τα Πρακτικά καταρτίζονται με την βοήθεια μαγνητοφωνικής ή μαγνητοσκοπικής συσκευής ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Οι αρμόδιοι Περιφερειακοί υπάλληλοι, κρατούν παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά Πρακτικά. Οι εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, μπορούν να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών. Για τη γραμματειακή υποστήριξη των Συνεδριάσεων των ανωτέρω Επιτροπών, ορίζονται υπάλληλοι της Περιφέρειας με απόφαση του Περιφερειάρχη. Στους υπαλλήλους αυτούς παρέχεται, για κάθε συνεδρίαση στην οποία λαμβάνουν μέρος, αποζημίωση ίση με τα 2/3 της αποζημίωσης που λαμβάνουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στο άρθρο 5 παρ. 12 πρέπει να αλλάξει η προτεινόμενη διατύπωση προκειμένου να καταστεί σαφές ότι είναι επιτρεπτή η εκτέλεση όμοιων ή ομοειδών δαπανών από κάθε Περιφερειακή Ενότητα ξεχωριστά.

 

Στο άρθρο 5 παρ. 14 πρέπει να αντικατασταθεί η φράση «προμήθεια βενζίνης» από την φράση «προμήθεια καυσίμων».

Στο άρθρο 6 πρέπει να αφαιρεθούν οι λέξεις «Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι», αφού αυτοί ήδη δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε συμβούλια και επιτροπές.

Στο άρθρο 6 παρ. 3 και 4 πρέπει να προστεθούν και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Στο άρθρο 6 παρ. 5 πρώτο εδάφιο πρέπει να προβλεφθεί αντιμισθία 30% στους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους των νησιωτικών περιοχών και αντίστοιχα, στο επόμενο εδάφιο, 20% στους λοιπούς περιφερειακούς συμβούλους στους οποίους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες.

Το άρθρο 6 παρ. 9 πρέπει να απαλειφθεί.

Στο άρθρο 6 παρ. 11 να αντικατασταθεί η φράση «των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων» από τη φράση «των νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων».

Στο άρθρο 7 παρ. 5 να προστεθεί παράγραφος ως εξής:

«(α) Η υποπαράγραφος β της παραγρ. 2 του άρθρ. 8α του 3190/2003, να ξεκινάει ως εξής: «Τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διορίζονται με απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος μεταξύ των προσώπων που προβλέπονται στις παραπάνω περιπτώσεις 3,9 και 10…»

(β) Η υποπαράγραφος γ της παραγρ. 2 του άρθρ. 8α του 3190/2003, να ξεκινάει ως εξής: «Με απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου….»

(γ) Η περίπτωση 9 της υποπαραγράφου α της παραγρ. 2 του άρθρ. 8α του 3190/2003, να αντικατασταθεί ως εξής: «τρία πρόσωπα που ορίζονται από τη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης».

 

Στο άρθρο 7 να προστεθεί νέα παράγραφος ως εξής: «Στις αρμοδιότητες του άρθρου 94 παρ. 1 προστίθεται νέα διάταξη ως εξής: η αρμοδιότητα διαχείρισης και συντήρησης των πάρκων που κείνται στα όρια ενός δήμου».

Στο άρθρο 10 παρ. 1 να προστεθεί μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου η φράση «στην οποία κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου»

Στο άρθρο 10 παρ. 2 να αντικατασταθεί η φράση «δημοτικών ή κοινωφελών επιχειρήσεων» από τη φράση «επιχειρήσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού».

Το άρθρο 10 παρ. 11 να αντικατασταθεί ως εξής: «Τα πρόσωπα που ορίζονται για την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων, ή και Επιχειρήσεων των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις Περιφέρειες δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη αυτών προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τους. Δεν μπορούν να οριστούν ως εκκαθαριστές πρόσωπα που έχουν ασκήσει Διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοι στις υπό εκκαθάριση δημοτικές επιχειρήσεις.

Το ύψος της αποζημίωσης των εκκαθαριστών προσδιορίζεται με την ίδια απόφαση του ορισμού τους από το δημοτικό συμβούλιο και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του επομένου άρθρου του παρόντος νόμου».

 

Στο άρθρο 13 οι παρ. 5 και 6 πρέπει να αντικατασταθούν ως εξής: «5. Γενικοί γραμματείς δήμων, ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχων, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δημάρχων, Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι διορίστηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέχουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης διορισμού τους από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και όχι από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως

6. Οι ειδικοί σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες Δημάρχων, Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι έχουν προσληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 μετά την 1-1-2011 και έχουν διατηρηθεί στις θέσεις τους από τους δημάρχους που είτε έχουν επενεκλεγεί είτε όχι, εφόσον εντός είκοσι (20) ημερών εκδήλωσαν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους στις θέσεις αυτές, εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις αυτές».

 

Στο άρθρο 14 πρέπει να προβλεφθεί και η συμμετοχή των αιρετών Περιφερειών σε Πρόγραμμα αντίστοιχο με το ΑΚΣΙΑ, όπως αποφασίστηκε στο τελευταίο ΔΣ της ΕΝ.Π.Ε.

 

Το άρθρο 20 παρ. 5 πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: « Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 μετά τη λέξη «επεξεργασία» προστίθενται οι λέξεις « η μεταφόρτωση» και οι παρ. 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Όργανα διοίκησης του συνδέσμου είναι το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος. Πρόεδρος του συνδέσμου είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του και εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα (24) εκλέγονται μεταξύ των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων από το περιφερειακό συμβούλιο και εκπροσωπούν την περιφέρεια και τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) ορίζονται από την περιφερειακή ένωση δήμων Αττικής μεταξύ των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων των δήμων που είναι μέλη του εν λόγω συνδέσμου και εκπροσωπούν τους δήμους.

Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του συνδέσμου ως πρόεδρο και έξι (6) μέλη, τα οποία, μαζί με τέσσερα (4) αναπληρωματικά, εκλέγονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Tρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, εκλέγονται μεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας και τα άλλα τρία (3) και δύο (2) αντιστοίχως, εκλέγονται μεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους των δήμων. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή μελών της εκτελεστικής επιτροπής κατά την πρώτη ψηφοφορία διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από κάθε κατηγορία εκπροσώπων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγεται ως αντιπρόεδρος αυτής ένα από τα μέλη της.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής».

 

17.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ

Άρθρο 100

Προγραμματικές συμβάσεις

Το άρθρο 100 του ν. 3852/10 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις ΟΤΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια ή/και στο όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της, εκπρόσωπος της οικείας και αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. το Υπουργείο Πολιτισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος».

 

Άρθρο 101

Δίκτυα δήμων και περιφερειών

Το άρθρο 101 του ν. 3852/10 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.Δ.Κ., με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ..

2. Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α., και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει, και το άρθρο 741 του Α.Κ.. Στα δίκτυα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ.

Άρθρο 199

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις περιφερειακές επιχειρήσεις - Μετατροπή - Λύση επιχειρήσεων

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 199 του ν. 3852/10 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής :

6. Για το προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κ.Ε.Κ. καθώς και των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. του Ν. 3463/06, που έχουν συσταθεί από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στα οποία συμμετέχουν, κατά πλειοψηφία, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα οποία συγχωνεύονται, λύονται ή εξαντλείται ο χρόνος λειτουργίας τους κατά τη συστατική τους πράξη, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 225

Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/10 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής :

«Επίσης αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ επιχειρήσεων των δήμων και των περιφερειών, εκτός από τις αποφάσεις των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία, που αφορούν α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη δανείων».

 

Άρθρο 226

Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας

Η παράγραφος 1 του άρθρου 226 του ν. 3852/10 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής :

«Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ επιχειρήσεων τους, εκτός από τις αποφάσεις των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία, καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί».

 

Άρθρο 231

Υποχρέωση συμμόρφωσης

Η παράγραφος 1 του άρθρου 231 του ν. 3852/10 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής :

1. Όλα τα όργανα των δήμων και των περιφερειών, συλλογικά και μονομελή, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι υπόχρεες επιχειρήσεις τους καθώς και οι σύνδεσμοι έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 222 έως 225 του παρόντος.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της διοικητικής μεταρρύθμισης, ατυχώς, προβλέφθηκε περιορισμένη θητεία των οργάνων της τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου αυτές να συμπίπτουν με τις Ευρωεκλογές. Θεωρούμε ότι κατά το πρώτο κρίσιμο στάδιο σύστασης των νέων θεσμών, θα έπρεπε να συμβεί το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή να δοθεί η ευχέρεια στους νέους θεσμούς να οργανωθούν με άρτιο τρόπο ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι νέες τους δομές. Παράλληλα, εάν ισχύσει η διάταξη περί περιορισμένης αρχικής θητείας, τότε η εκλογή των αιρετών τον Ιούνιο του 2014, θα συμπίπτει με την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 του ΕΣΠΑ, υπό την έννοια της συμβασιοποίησης των έργων, των οποίων η υλοποίηση θα περατωθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει πρόσθετες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποσυνδεθεί η εκλογή των αιρετών της Αυτοδιοίκησης από τις Ευρωεκλογές, τόσο για συμβολικούς όσο και για πρακτικούς λόγους, και να ισχύσει και για την πρώτη περιφερειακή περίοδο που διανύουμε, ο κανόνας της πενταετούς θητείας και όχι η εξαίρεση που, ασκόπως, εισήχθη.

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Είναι γνωστό πως με τις πρόσφατες εξελίξεις, όπως είναι η εφεδρεία και η συνταξιοδότηση πλήθους υπαλλήλων των Περιφερειών, παρατηρείται τεράστιο πρόβλημα, ακόμα και στην στελέχωση των Γραφείων των Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών, τα οποία λειτουργούν πέραν του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην μπορούμε να βρούμε υπαλλήλους να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες λειτουργίας αυτών των γραφείων. Αποτελεί κοινό αίτημα όλων, να προβλεφθεί νομοθετικά η δυνατότητα σε εθελοντές να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς να αντιμετωπίζουν κανένα κίνδυνο κατά την εργασία τους. Για παράδειγμα να δοθεί η δυνατότητα, ένας εθελοντής ή συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος να μπορεί να απασχολείται λίγες ώρες στο Γραφείο του Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη ή να οδηγεί το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται δυσμενείς επιπτώσεις σε βάρος του σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης, εφόσον θα καλύπτεται ασφαλιστικά μια τέτοια ενέργεια. Υπάρχουν εθελοντές που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες και να αισθάνονται χρήσιμοι, και φοβούνται να αναλάβουν οτιδήποτε, εξαιτίας των ενδεχόμενων συνεπειών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε μια τέτοια περίπτωση. Πρέπει να δοθεί μια νόμιμη και θεσμική λύση, που και προς όφελος του Δημοσίου θα είναι, αφού δεν θα συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση, αλλά και θα δώσει αντικείμενο σε ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν ενεργοί και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου