Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

Α.Π.: 224

 

Προς:

Κο Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Κοιν. :

Κο Βαγγέλη Διβάρη

Ειδικό Γραμματέα Υπουργείου  Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα: Εποπτεία Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.).

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 7724/31-3-2011 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Διβάρη.

 

Αξιότιμε Υπουργέ,

Με το σχετικό έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου σας, κου Βαγγέλη Διβάρη, το οποίο απευθύνεται προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες, διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης σύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), από 1/1/2011, είναι αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  Όπως όμως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙ Β.β. (Αρμοδιότητες Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας/Υποτομέας Γεωργίας), αρ. 15 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ 7.6.2010), στην αρμοδιότητα της αιρετής Περιφέρειας, περιήλθε, μεταξύ άλλων, η άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α´), όπως ισχύει, η δυνατότητα συγχώνευσης και κατάργησης των ανωτέρω οργανισμών, η εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του ίδιου νόμου και των κατ´ εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων, καθώς και η άσκηση εποπτείας του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας και του Οργανισμού Κωπαΐδας. Η αρμοδιότητα αυτή, μάλιστα, ασκείται από τους νέους δευτεροβάθμιους ΟΤΑ, από 1/1/2011 (άρθρο 186 παρ. ΙΙΙ του Ν. 3852/2010). 

Είναι σαφές ότι στην έννοια της εποπτείας των Περιφερειών επί των ΓΟΕΒ, περιλαμβάνεται κάθε αρμοδιότητα και κάθε πράξη, σχετική  με τα όργανα αυτών, μη εξαιρουμένης της συγκρότησής τους. 

Κατόπιν αυτού και προκειμένου να ασκηθεί αδιατάρακτα το έργο που κλήθηκαν να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες, με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, παρακαλούμε να ανακληθεί το σχετικό έγγραφο (με αριθμ. πρωτ. οικ. 7724/31-3-2011) του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Διβάρη και να ακολουθήσει νεότερο, με το οποίο να διευκρινίζεται τόσο η αρμοδιότητα των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ στα θέματα συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των ΓΟΕΒ όσο και γενικότερα τα ζητήματα λειτουργίας αυτών

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σγουρός

Ιστορικό Δελτίων Τύπου