Αθήνα,  18 Μαρτίου 2011

Α.Π.: 154
                                                Προς:

                                                               Κα Τίνα Μπιρμπίλη

                                                               Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας

                                                               και Κλιματικής Αλλαγής 

Θέμα: Ζητήματα αρμοδιοτήτων Περιφερειών.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και την έναρξη λειτουργίας των Περιφερειών ως Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού, έχουν ανακύψει διάφορα ζητήματα άσκησης αρμοδιοτήτων σε κοινά πεδία δράσης της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και του κεντρικού και αποκεντρωμένου Κράτους (Υπουργείου και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων). Αρκετά από αυτά τα προβλήματα σας τα έχουμε ήδη θέσει με προγενέστερα έγγραφά μας και για κάποια μάλιστα έχουμε ήδη την έμπρακτη θετική ανταπόκρισή σας.

Για τα θέματα αποσαφήνισης της διαδικασίας συγκρότησης των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) καθώς και της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του Ν.1650/1986, με το με αριθμ. πρωτ. 391/25.02.2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφενός γίνονται κάποιες διευκρινίσεις, αφετέρου εντοπίζονται σημεία που χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης και παράλληλα αναφέρονται οι σχετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου σας.

Περαιτέρω, στα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των Επιτροπών Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) και των Συμβουλίων Χωροταξίας-Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ), αναμένουμε τη σχετική κανονιστική ρύθμιση αφού ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις μας που επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή μας.       

Εκτός από τα παραπάνω ένα θέμα που θα πρέπει άμεσα να μας απασχολήσει είναι αυτό της κατάρτισης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων (για παράδειγμα αυτού που αφορά την τουριστική ανάπτυξη), δηλαδή ζήτημα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας.

Ενόψει της προγραμματιζόμενης αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συνεργασία του Υπουργείου με τα συλλογικά όργανα της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης για την αναθεώρηση αλλά και για την επιτάχυνση της εφαρμογής των χρηματοδοτούμενων έργων δημοτικής και διαδημοτικής σημασίας σε κάθε Περιφέρεια, τόσο αυτών που είναι επιλέξιμα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), όσο και αυτών που είναι επιλέξιμα στους Άξονες Προτεραιότητας (ή κωδικούς παρέμβασης) των Π.Ε.Π. που εκχωρήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.       

Σημαντικό είναι και το ζήτημα της διαχείρισης των οικοσυστημάτων και για το λόγο αυτό προτείνουμε να διερευνηθεί η δυνατότητα ουσιαστικής συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με κάθε Περιφέρεια π.χ. με την υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης που θα αφορά την τεχνική υποστήριξη και εποπτεία των φορέων διαχείρισης και της εφαρμογής των αντίστοιχων διαχειριστικών μελετών.   

Oι περιβαλλοντικές μελέτες πρέπει να έχουν και πρακτικό αντίκρισμα προς όφελος του πολίτη και να ξεφύγουν από την έννοια της γραφειοκρατικής διαδικασίας.

Απαιτείται επίσης, να διευκρινιστεί το είδος των δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι αναγκαία η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και η αρμοδιότητα κατάρτισης αυτών από το κράτος (Υπουργείο - Αποκεντρωμένη Διοίκηση) ή την αυτοδιοίκηση.   

Για όλα τα παραπάνω θέματα και για όσα αναπόφευκτα θα προκύπτουν εφεξής, προτείνουμε τη συγκρότηση μικτής επιτροπής τεχνοκρατών μεταξύ του Υπουργείου σας και της Ένωσής μας με αντικείμενο τη συστηματική καταγραφή προβλημάτων και την κατάρτιση-εισήγηση σχεδίων κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιοτήτων περιβάλλοντος και χωροταξικού σχεδιασμού, σχεδίων προγραμματικών κειμένων και άλλων αναγκαίων οργανωτικών ή διοικητικών μέτρων.   

Χρειάζεται επίσης αποσαφήνιση σε ορισμένα θέματα όπως της αρμοδιότητας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β3, των υποτομέων γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας (του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010), των σταθμών βάσης κινητής και σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας, αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κλπ.

Προσδοκώντας  στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας μας αναμένουμε τις ενέργειές σας. 

Στην παρούσα επισυνάπτονται έγγραφα με σχετικές απόψεις και προτάσεις μας.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σγουρός

 

Συνημμένα : Tα Α.Π. 72/8-2-2011 και 98/21-2-2011 έγγραφά μας καθώς και οι απόψεις των Περιφερειαρχών Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου

Ιστορικό Δελτίων Τύπου