Επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος της ´Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Σγουρός στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλκετρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ Ραγκούση με θέμα τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

  Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011
  Α.Π.: 106
Προς:
Κο Γιάννη Ραγκούση
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θέμα: Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης
   Κύριε Υπουργέ,

 Με την παρούσα μας επιστολή σας θέτουμε ένα θέμα για το οποίο φρονούμε ότι η επίσπευσή του θα αποτελέσει κομβικό σημείο έτσι ώστε, το συντομότερο δυνατό, οι αιρετές Περιφέρειες, να αυξήσουν τη δυναμική τους για να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους τους.

 Συγκεκριμένα πρόκειται για τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης που συστήθηκαν στην έδρα κάθε κρατικής περιφέρειας (άρθρο 53 του ν. 2218/1994 - ΦΕΚ 90 Α´) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (άρθρο 190 παρ.1) υπάγονται πλέον στην αιρετές Περιφέρειες.

 

Με το με αρ. πρωτ. 72486/21-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου σας διευκρινίστηκε ότι τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης περιέρχονται στους νέους δευτεροβάθμιους ΟΤΑ από 1-7-2010, με το σκεπτικό ότι το κύριο αντικείμενο αυτών βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τις αρμοδιότητες του Τομέα Α' Προγραμματισμός Ανάπτυξη της παραγρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, όπου κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου ο Τομέας αυτός περιέρχεται και ασκείται από την αιρετή Περιφέρεια από την προαναφερόμενη ημερομηνία, όπως ορίζεται στην παράγρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του εν λόγω νόμου.

Με το ίδιο έγγραφο καθορίστηκε επίσης ότι, από 1-1-2011 έως 30-6-2011, Πρόεδρος του Ταμείου θα είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του ν. 3852/2010, κατά το οποίο τα μέλη του προέρχονται από την Περιφέρεια και προτείνονται από τον οικείο Περιφερειάρχη.

Ήδη, με αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έχουν συγκροτηθεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, με μέλη που ορίστηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 191 παρ. 1 του ν. 3852/2010, μεταξύ αυτών και με μέλη της εκτελεστικής και οικονομικής επιτροπής των Περιφερειών, με εξαίρεση  τους Προέδρους αυτών που είναι οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αντί των προβλεπομένων αιρετών Περιφερειαρχών.

 Πιστεύοντας ότι η τοποθέτηση των Περιφερειαρχών στη θέση Προέδρου των Ταμείων, σε χρόνο νωρίτερο της 1ης Ιουλίου του τρέχ. έτους, θα βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία αυτών για την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους κατά τον παραπάνω χρόνο, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.    

 

 Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σγουρός 

Ιστορικό Δελτίων Τύπου