Αθήνα, 15/6/2017

ΠΡΟΣ  Κάθε ενδιαφερόµενο οικονομικό φορέα

Δημόσια γνωστοποίηση υποβολής προσφορών για επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής αποδελτίωσης τύπου.

Παρακαλούµε, µέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00, να µας αποστείλετε κλειστή προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής αποδελτίωσης εφημερίδων και περιοδικών, διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων, τηλεόρασης και ραδιοφώνου, αναφορικά με τα θέματα της δράσης και προώθησης των πρωτοβουλιών της ΕΝ.Π.Ε. και του δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης (αιρετών Περιφερειών) εν γένει.

Ειδικότερα, η θεματολογία θα αποτελείται από έως δέκα (10) λήμματα - όρους αναζήτησης, οι οποίοι θα προσδιοριστούν ειδικότερα με την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής της.

Ο Προϋπολογισμός της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί, ανέρχεται μέχρι το ποσό των ευρώ  χιλίων διακοσίων  (€ 1.200,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Στο ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις (αναλογούντες φόροι και τέλη).

Θα επιλεγεί ο οικονομικός φορέας που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές θα είναι δεσμευτικές για ενενήντα (90) ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

Η αποστολή προσφορών θα γίνει στην ταχ. Διεύθυνση:

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)

Μεσογείων 15 (4ος όρ.) - 115 26 Αθήνα

Πληροφορίες στο τηλ. : 213 2144700

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου