ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ομιλία Εκπροσώπου Ένωσης Περιφερειών Δ. Μαραβέλια

στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την ανακύκλωση:

 

«Η εμπειρία μας διδάσκει ότι κι αυτό το νομοσχέδιο

για την ανακύκλωση κινδυνεύει να μείνει ανεφάρμοστο»

 

«Επιβεβλημένο να μετάσχει εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ στο ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και να αποκεντρωθούν οι αρμοδιότητές του Οργανισμού σε περιφερειακό επίπεδο»

 

«Η εμπειρία μας διδάσκει ότι κι αυτό το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση κινδυνεύει να μείνει ανεφάρμοστο», επισήμανε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Δημήτρης Μαραβέλιας μιλώντας στη σημερινή συνεδρίαση (ακρόαση φορέων) της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, της Βουλής των Ελλήνων επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις».

Παράλληλα, χαρακτήρισε επιβεβλημένο να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΝΠΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) καθώς «οι Περιφέρειες συντονίζουν τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)» και να αποκεντρωθούν οι αρμοδιότητες του Οργανισμού σε περιφερειακό επίπεδο.

 

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Δημ. Μαραβέλια είναι τα εξής:

«-Ως Ένωση Περιφερειών θεωρούμε ορθή την αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ν. 2939/2001) για την ανακύκλωση, επισημαίνουμε όμως ότι ο προηγούμενος νόμος δεν λειτούργησε καθώς δεν εκδόθηκαν οι σχετικές – προβλεπόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Καθώς λοιπόν και το συζητούμενο νομοσχέδιο εμπεριέχει πληθώρα εξουσιοδοτικών διατάξεων για έκδοση ΚΥΑ, η εμπειρία μας διδάσκει ότι κινδυνεύει να μείνει ανεφάρμοστο ή να τεθεί σε πραγματική και πλήρη ισχύ μετά παρέλευση πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος.

-Η ενίσχυση της ανακύκλωσης και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων με βάση τις κατευθύνσεις που τίθενται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για τα απόβλητα και την ανακύκλωση, είναι απολύτως δεσμευτικός για τη χώρα μας. Ως εκ τούτου πρόκειται για ρυθμίσεις που ήδη έπρεπε να ισχύουν από «χθες».

-Σκοπός μας πρέπει να γίνει η δημιουργία της «νέας οικονομίας» με την διαχείριση απορριμμάτων και προς τούτο πρωτεύων στόχος είναι η κυκλική οικονομία. Η σταδιακή δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου που επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Είναι η μετάβαση από ένα κάθετο μοντέλο «παραγωγής, κατανάλωσης, απόρριψης» σε ένα κλειστό κυκλικό μοντέλο όπου τα προϊόντα θα μπορούν να αποσυναρμολογούνται και να επαναχρησιμοποιούνται με την ελάχιστη δυνατή μεταποίηση.

-Η ανακύκλωση είναι ζήτημα που συνάδει, μεταξύ άλλων και με την ανάπτυξη της χώρας μας – η εικόνα της επηρεάζει την τουριστική ανάπτυξη. Οι ταξιδιώτες – επισκέπτες της χώρας μας είναι σήμερα πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

-Μειονέκτημα του νομοσχεδίου είναι η εποπτεία και ο έλεγχος που ασκείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ο οποίος έχει πατερναλιστικό χαρακτήρα. Ο ΕΟΑΝ καθίσταται ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του σχεδιασμού της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα μας, και ασκεί έλεγχο στη λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης  (ΣΕΔ). Επίσης, με τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου ενισχύεται ο ΕΟΑΝ με ανθρώπινο δυναμικό και προσαρμόζεται η οργανωτική του δομή στις νέες του –αυξημένες- αρμοδιότητες. Ζητούμενο είναι η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο.

-Ανακόλουθο στοιχείο με τις στοχεύσεις του νομοσχεδίου είναι ότι δεν υπάρχει συμμετοχή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) [άρθρα 20-21 του νομοσχεδίου] αν και οι Περιφέρειες συντονίζουν τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

-Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η προσαρμογή των τοπικών σχεδίων στον ΠΕΣΔΑ ενώ δεν εξασφαλίζεται η επαρκής και «εσαεί» χρηματοδότηση για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων».

 

Ιστορικό Δελτίων Τύπου